پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۸۰۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تخصیص بهینه توان تولیدی مزارع بادی با حضور سیستمهای ذخیره توان الکتریکی با رعایت شاخص‌های کیفیت توان در شبکهولی اله امانی شاندیزدکتریاستاد راهنما۱۰ بهمن ۱۳۹۰
۲طراحی بهینه برقگیر اکسید روی با هدف توزیع میدان الکتریکیمرتضی قایدیدکتریاستاد راهنما۰۶ مهر ۱۳۹۰
۳بهره‌گیری بهینه از سیستمهای باتری ذخیره‌ساز انرژی در تامین ظرفیت شبکه‌های برق‌رسانیمریم خسروی مهموئیدکتریاستاد راهنما۲۸ اسفند ۱۳۹۰
۴تخصیص بهینه توان تولیدی مزارع بادی با حضور سیستمهای ذخیره توان الکتریکی با رعایت شاخص‌های کیفیت توان در شبکهولی اله امانی شاندیزدکتریاستاد راهنما۱۰ بهمن ۱۳۹۰
۵طراحی بهینه برقگیر اکسید روی با هدف توزیع میدان الکتریکیمرتضی قایدیدکتریاستاد راهنما۰۶ مهر ۱۳۹۰
۶بهره‌گیری بهینه از سیستمهای باتری ذخیره‌ساز انرژی در تامین ظرفیت شبکه‌های برق‌رسانیمریم خسروی مهموئیدکتریاستاد راهنما۲۸ اسفند ۱۳۹۰
۷تخصیص بهینه توان تولیدی مزارع بادی با حضور سیستمهای ذخیره توان الکتریکی با رعایت شاخص‌های کیفیت توان در شبکهولی اله امانی شاندیزدکتریاستاد راهنما۱۰ بهمن ۱۳۹۰
۸طراحی بهینه برقگیر اکسید روی با هدف توزیع میدان الکتریکیمرتضی قایدیدکتریاستاد راهنما۰۶ مهر ۱۳۹۰
۹بهره‌گیری بهینه از سیستمهای باتری ذخیره‌ساز انرژی در تامین ظرفیت شبکه‌های برق‌رسانیمریم خسروی مهموئیدکتریاستاد راهنما۲۸ اسفند ۱۳۹۰
۱۰تخصیص بهینه توان تولیدی مزارع بادی با حضور سیستمهای ذخیره توان الکتریکی با رعایت شاخص‌های کیفیت توان در شبکهولی اله امانی شاندیزدکتریاستاد راهنما۱۰ بهمن ۱۳۹۰
۱۱طراحی بهینه برقگیر اکسید روی با هدف توزیع میدان الکتریکیمرتضی قایدیدکتریاستاد راهنما۰۶ مهر ۱۳۹۰
۱۲بهره‌گیری بهینه از سیستمهای باتری ذخیره‌ساز انرژی در تامین ظرفیت شبکه‌های برق‌رسانیمریم خسروی مهموئیدکتریاستاد راهنما۲۸ اسفند ۱۳۹۰
۱۳تخصیص بهینه توان تولیدی مزارع بادی با حضور سیستمهای ذخیره توان الکتریکی با رعایت شاخص‌های کیفیت توان در شبکهولی اله امانی شاندیزدکتریاستاد راهنما۱۰ بهمن ۱۳۹۰
۱۴بهره‌گیری بهینه از سیستمهای باتری ذخیره‌ساز انرژی در تامین ظرفیت شبکه‌های برق‌رسانیمریم خسروی مهموئیدکتریاستاد راهنما۲۸ اسفند ۱۳۹۰
۱۵طراحی بهینه برقگیر اکسید روی با هدف توزیع میدان الکتریکیمرتضی قایدیدکتریاستاد راهنما۰۶ مهر ۱۳۹۰
۱۶تخصیص بهینه توان تولیدی مزارع بادی با حضور سیستمهای ذخیره توان الکتریکی با رعایت شاخص‌های کیفیت توان در شبکهولی اله امانی شاندیزدکتریاستاد راهنما۱۰ بهمن ۱۳۹۰
۱۷بهره‌گیری بهینه از سیستمهای باتری ذخیره‌ساز انرژی در تامین ظرفیت شبکه‌های برق‌رسانیمریم خسروی مهموئیدکتریاستاد راهنما۲۸ اسفند ۱۳۹۰
۱۸طراحی بهینه برقگیر اکسید روی با هدف توزیع میدان الکتریکیمرتضی قایدیدکتریاستاد راهنما۰۶ مهر ۱۳۹۰
۱۹تخصیص بهینه توان تولیدی مزارع بادی با حضور سیستمهای ذخیره توان الکتریکی با رعایت شاخص‌های کیفیت توان در شبکهولی اله امانی شاندیزدکتریاستاد راهنما۱۰ بهمن ۱۳۹۰
۲۰طراحی بهینه برقگیر اکسید روی با هدف توزیع میدان الکتریکیمرتضی قایدیدکتریاستاد راهنما۰۶ مهر ۱۳۹۰