احمد آریافر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی معدن- اکتشافدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی معدن- اکتشافصنعتی شاهرود
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی اکتشاف معدن- هیدروژئولوژی زیست محیطیصنعتی شاهرود

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجندمدیر گروهرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

۱- مدیر آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی  به مدت ۶ سال

۲- مدیر گروه معدن از مهر ۹۷

۳- عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی از سال   ۹۶

۴- عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند از سال ۹۷

 

- ژئوشیمی اکتشافی

- آبکشی در معادن

- مهندسی محیط زیست

- روش های تصمیم گیری چند معیاره

- اقتصاد معدن

- کاربرد آمار و احتمالات مهندسی در معدن

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- زمین آمار پیشرفته

- مباحث ویژه در اکتشاف

-مدلسازی زیست محیطی

- هیدروشیمی آب زیرزمینی

- سنگ های ساختمانی

- کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در اکتشاف و محیط زیست

سوابق پژوهشی

- مسئول هماهنگی استانی کنفرانس بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق ایران

- دبیر هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

 

- عضو اجمن بلور و کانی ایران

- عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران

- عضو انجمن مهندسی معدن ایران

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبه رفع اشکال حضور در اتاق زمین آمار پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲) شروع زوجمطالعه و تحقیق راهنمایی پایان نامه ارشد مطالعه و تحقیق 
یک شنبه رفع اشکال حضور در اتاق زمین آمار پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲)* شروع زوجمطالعه و تحقیق طرحهای پژوهشی مطالعه و تحقیق 
دوشنبه ریاضیات مهندسی پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲) شروع زوجریاضیات پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲) شروع زوجحضور در اتاق شورای دانشکده راهنمایی پایان نامه ارشد طرحهای پژوهشی مطالعه و تحقیق 
سه شنبه مشاوره دانشجویی حضور در اتاق ریاضیات مهندسی پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲)* شروع زوجریاضیات پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲)* شروع زوجراهنمایی پایان نامه ارشد طرحهای پژوهشی مطالعه و تحقیق 
چهارشنبه مشاوره ذانشجویی حضور در اتاق فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲) شروع زوجفرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۶/۲)* شروع فردمطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق 
پنج شنبه ارزیابی ذخایر معدنی(۲,۰۰),گروه ۱, (۱۱۰) شروع زوج