احمد آریافر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی معدن- اکتشافدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی معدن- اکتشافصنعتی شاهرود
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی اکتشاف معدن- هیدروژئولوژی زیست محیطیصنعتی شاهرود

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجندمدیر گروهرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

1- مدیر آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی  به مدت 6 سال

2- مدیر گروه معدن

3- عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی از سال 96

- ژئوشیمی اکتشافی

- آبکشی در معادن

- مهندسی محیط زیست

- روش های تصمیم گیری چند معیاره

- اقتصاد معدن

- کاربرد آمار و احتمالات مهندسی در معدن

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- زمین آمار پیشرفته

- مباحث ویژه در اکتشاف

-مدلسازی زیست محیطی

- هیدروشیمی آب زیرزمینی

- سنگ های ساختمانی

- کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در اکتشاف و محیط زیست

سوابق پژوهشی

- مسئول هماهنگی استانی کنفرانس بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق ایران

-

- عضو اجمن بلور و کانی ایران

- عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران

-