احمد آریافر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی معدن- اکتشافدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی معدن- اکتشافصنعتی شاهرود
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی اکتشاف معدن- هیدروژئولوژی زیست محیطیصنعتی شاهرود

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجندمدیر گروهرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

۱- مدیر آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی  به مدت ۶ سال

۲- مدیر گروه معدن از مهر ۹۷

۳- عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی از سال   ۹۶

۴- عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند از سال ۹۷

 

- ژئوشیمی اکتشافی

- آبکشی در معادن

- مهندسی محیط زیست

- روش های تصمیم گیری چند معیاره

- اقتصاد معدن

- کاربرد آمار و احتمالات مهندسی در معدن

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- زمین آمار پیشرفته

- مباحث ویژه در اکتشاف

-مدلسازی زیست محیطی

- هیدروشیمی آب زیرزمینی

- سنگ های ساختمانی

- کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در اکتشاف و محیط زیست

سوابق پژوهشی

- مسئول هماهنگی استانی کنفرانس بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق ایران

- دبیر هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

 

- دبیر تخصصی محیط زیست در مجله International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران

- عضو هیات تحریریه مجله International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران

- سردبیر مجله Journal of Geomine دانشگاه بیرجند

-عضو هیات تحریریه مجله Journal of Geomineدانشگاه بیرجند

- عضو هیات تحریریه مجله " کاربرد ریاضیات در علوم زمین" دانشگاه اراک

- عضو انجمن بلور و کانی ایران

- عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران

- عضو انجمن مهندسی معدن ایران