مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ارائه الگوی آتشکاری مناسب در معدن سنگ¬آهن سنگانمحمدجواد رحیم دل - احسان توکلی - احمد آریافرنهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی2021-02-21
۲تحلیل ریسک ایمنی در معدنکاری زغالسنگ طبس با استفاده از روش FMEAمحمدجواد رحیم دل - سولماز وزیری - احمد آریافرنهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی2021-02-21
۳تحلیل داده¬های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه¬ای جهت شناسایی نواحی کانی¬سازی مس در ورقه سه چنگی در جنوب غربی بیرجنداحمد آریافر - حجت مهدی زاده نوقند - بیژن روشن روان (مشاور)هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران2020-02-19
۴بررسی آلتراسیون های مرتبط با کانی سازی در محدوده اکتشافی جنوب غرب ورقه صد هزار میرجاوه با استفاده روش SAMاحمد آریافر - حسن حسین زاده - زینب عمرانیهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران2020-02-19
۵تعیین مناطق آنومالی ژئوشیمیایی با استفاده از روش چند متغیره آماری در ورقه 1:100000 کردگان خراسان جنوبیسعید یوسفی - احمد آریافر - محمد خراشادی‌زاده - ایمان مرادییازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران2019-12-04
۶بررسی تاثیر فرآیند همرفت هوا برروی میزان اکسیداسیون پیریت در دمپ باطله معدن مس سرچشمهسعید یوسفی - احمد آریافر - ایمان مرادییازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران2019-12-04
۷بررسی هیدروشیمی آب زیرزمینی در دشت اسفدن، قاین، خراسان جنوبی برای مصارف صنعتیاحمد آریافر - مجید خسروی - سعید یوسفی - خسروی وحید - کیخای حسین پور مجیدهفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران2018-11-03
۸انتخاب آرایش مناسب ژئوالکتریکی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ELECTERاحمد آریافر - ایمان مهدی ابادی - محسن صفری (مشاور اول) - وحید خسروی (مشاور دوم)هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران2020-02-19
۹تعیین مناطق پتانسیلدار معدنی ورقه 1:100000 عشق آباد طبس با استفاده از شواهد زمینشناسی، ژئوشیمیایی و دورسنجیاحمد آریافر - خسروی وحید - حمید حسن زاده - غلامرضا نوروزی - سعید یوسفیهفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران2018-11-03
۱۰مطالعات مغناطیس سنجی و مدل سازی معکوس سه بعدی داده ها در کانسنگ آهن واقع در استان آذربایجان غربیسهیل زارع مطلق، مهدی شبانکاره، احمد آریافرهفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1397/08/12 - 1397/08/13
۱۱مطالعات مگنتومتری و مدل سازی معکوس سه بعدی داده های یک کانسار آهن در استان آذربایجان غربیسهیل زارع مطلق، مهدی شبانکاره، احمد آریافرهفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1397/08/12 - 1397/08/13
۱۲بررسی هیدروشیمی آب زیر زمینی در دشت اسفدن، قاین، خراسان جنوبیمجید خسروی، سعید یوسفی، احمد آریافر، مجید کیخای حسین پوردهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397/06/14 - 1397/09/15
۱۳کاربرد تحلیل فاکتوری در پردازش ژئوشیمیایی دادههای رسوبات آبراههای برگه 1100000 دهسلموحید خسروی، احمد آریافر، سجاد یارامیری فر، سهیل زارع مطلقدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397/06/14 - 1397/09/15
۱۴کاربرد روش ترکیبی چند متغیره و تک متغیره آماری در تعیین مناطق امید بخش معدنی برگه 1100000 دهسلم نهبنداناحمد آریافر، وحید خسروی، سجاد یارامیری فر، سهیل زارع مطلقدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397/06/14 - 1397/09/15
۱۵کاربرد فرآیند تصمیمگیری چند معیاره Area در انتخاب گزینه مناسب برای بازسازی معادن از منظر عوامل طبیعیرویا سدیدی، سعید یوسفی، احمد آریافرنهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۱۶پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت سنگان با استفاده از شبکه عصبی موجکیپوریا شیرخانی میدانی، احمد آریافر، وحید خسروینهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۱۷انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگهای ساختمانی با استفاده از روش Areaاحمد آریافر، سعید یوسفی، محمد ناصر تاتارینهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۱۸برآورد سطح آب زیر زمینی دشت سنگان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیپوریا شیرخانی میدانی، احمد آریافر، وحید خسروی، سعید یوسفینهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1396/06/16 - 1396/06/17
۱۹بررسی هیدروشیمی آب زیرزمینی در دشت خضری قائن، خراسان جنوبیحسنیه زارع پورفرد، احمد آریافر، حسن ضیاء، وحید خسرویچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396/03/02 - 1396/03/03
۲۰پیش بینی پارامترهای کیفی TDS، EC، TH و SAR در آب زیرزمینی دشت خضری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیحسنیه زارع پورفرد، احمد آریافر، حسن ضیاء، وحید خسرویچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396/03/02 - 1396/03/03
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.