فرهاد آذرمی آتاجان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی کشاورزی- علوم خاکبوعلی سینا- همدان
کارشناسی ارشد۱۳۹۰شیمی و حاصلخیزی خاکتربیت مدرس تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴علوم خاکولی عصر (عج) رفسنجان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

- عضو شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

- ناظر کمیته تخصصی باغات دانشگاه بیرجند

- معاون گروه آموزشی مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی و علوم و مهندسی خاک

- موسس و مسئول آزمایشگاه بیولوژی خاک

- سرپرست گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

- بیولوژی ومیکروبیولوژی خاک

- آلودگی خاک و آب

- خاکهای شور و سدیمی