پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱اثر علف‌کش های برگ مصرف بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن درسویامهناز پایندانکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۲اثرغلظت های مختلف برخی علف‌کش‌های خاک مصرف بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در سویا (Glycine max L.)الهه جهان ارایکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۳ارزیابی محتوای آپوکارتنوئیدها و فلزات سنگین کلاله زعفران تحت تأثیرنظام های مختلف کاشت زعفرانحمیرا مختاری مسیناییکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۳ بهمن ۱۴۰۱
۴بررسی تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم و سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.)محمدعلی احمدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ شهریور ۱۴۰۱
۵تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروزنه به همراه سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد، ترکیب شیمیایی و عملکرد پسته رقم بادامی سفید مه ولاتاکرم حیدری عبدل ابادیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۲ بهمن ۱۴۰۰
۶بررسی سازگاری گیاه گندم با خشکسالی و تغییراقلیم به کمک مدل گیاهی AquaCropامجد سرابندیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۷بررسی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک مزارع زعفران در خراسان جنوبیعبدالله میرزائیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۸بررسی روش‌های آبیاری تیپ و کرتی بر عملکرد پیاز تحت شرایط تنش خشکیمهدی عربی آیسککارشناسی ارشداستاد مشاور۱۱ خرداد ۱۳۹۹