برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کارورزی1
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مهارت آموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آلودگی خاک و آب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان مدیریت خاک در کشاورزی پایدار
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان کاربرد رادیوایزوتوپها در خاکشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان مهارت آموزی۲- تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان میکروبیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان میکروبیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان میکروبیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان مهارت آموزی۱- عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان بیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۳، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان میکروبیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیولوژی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه شیمی خاک
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی