مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱نقش باکتریهای حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص های رشدی و مقدار فسفر در نهالهای پستهفرهاد آذرمی آتاجان- محمدحسن سیاری زهانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398-06-05
۲تأثیر سیلیسیوم و نانوسیلیسیم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L)حسن بیات- بصیره شهرکی- محمدحسین امینی فرد- فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398-06-04
۳ارزیابی نقش باکتری‎های حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص‌های رشدی و مقدار فسفر در نهال‌های پستهفرهاد آذرمی آتاجان - محمدحسن سیاری زهانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2019-08-27
۴نقش باکتریهای تولید کننده سیدروفور بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف در قلمه های انارفرهاد آذرمی آتاجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398-06-05
۵تأثیر کاربرد کودهای زیستی و مواد آلی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک زیر کشت گندمفرهاد آذرمی آتاجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398-06-05
۶بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار ( Calendula officinalis L ) تحت تاثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومحسن بیات- بصیره شهرکی- محمدحسین امینی فرد- فرهاد آذرمی آتاجانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398-06-04
۷تأثیر مراحل مختلف برداشت عناب بر روی درصد جوانه زنی بذر و اثر سن پاجوش و زمان انتقال بر روی گیرایی پاجوش های عنابسعید دقیقی- فرهاد آذرمی آتاجانچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398-05-23
۸روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبالمصطفی یعقوب زاده، نسرین شکیبانیا، محمدرضا قلاسی مود، فرهاد آذرمی آتاجاناولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب1397/08/29 - 1397/08/30
۹بررسی نقش باکتریهای تولید کننده اکسین و ایندول استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های انارفرهاد آذرمی آتاجانهمایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397/06/02 - 1397/06/02
۱۰تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات بر رشد و جذب فسفر در نهالهای انار در شرایط شورفرهاد آذرمی آتاجانهمایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397/06/02 - 1397/06/02
۱۱تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و جذب عناصر توسط نهال های پسته تحت تنش شوریفرهاد آذرمی آتاجانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396/06/06 - 1396/06/08
۱۲تغییرات شیمیایی منگنز در ریزوسفر نهال های پسته تلقیح شده با باکتری های سودوموناس فلوروسنت در شرایط شورفرهاد آذرمی آتاجان، وحید مظفری، سعید دقیقیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396/06/06 - 1396/06/08
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.