مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی اثر پوشش دهی بعد از برداشت با عصاره پوست انار بر برخی خواص کیفی و ماندگاری میوه سیب رقم گلدن دلیشزفرید مرادی نژاد,سحر سپهری,محمد رضا اصغری,فرهاد آذرمی آتاجانسیزدهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران2023-09-18
۲بررسی اثر محلول پاشی قبل از برداشت نمکهای کلسیمی بر برخی خواص کیفی میوه سیب رقم گلدن دلیشزفرید مرادی نژاد,سحر سپهری,محمد رضا اصغری,فرهاد آذرمی آتاجانسیزدهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران2023-09-18
۳اثر غلظت برخی علفکشهای خاک مصرف بر خصوصیات گرهزایی سویا ).(Gحسین حمامی,الهه جهان ارای,سیدوحید اسلامی,فرهاد آذرمی آتاجاندهمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران2023-08-27
۴تغییرات رشدی نهال های پسته تغذیه شده با فسفر در سطوح مختلف شوری آب آبیاریمحمدحسن سیاری زهان,فرهاد آذرمی آتاجاناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2023-02-21
۵تأثیر محلول پاشی برگی سلنیوم و نانو سلنیوم بر گلدهی گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L.) تحت تنش شوریحسن بیات,بصیره شهرکی,محمد حسین امینی فرد,فرهاد آذرمی آتاجاناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2023-02-21
۶بررسی تحمل به تنش خشکی و توان انحلال فسفر در باکتری‌های جدا شده از خاکهای کشاورزی خراسان جنوبیفرهاد آذرمی آتاجاناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2023-02-21
۷ارزیابی کاربرد قارچهای مایکوریزا بر برخی خصوصیات رشدی قلمه‎های انار تحت تنش کم آبیاریفرهاد آذرمی آتاجاناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2023-02-21
۸تأثیر باکتری های سودوموناس بر برخی از ویژگی های رشدی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L.) تحت شرایط تنش شوریحسن بیات,شکیبا دره گی,فرید مرادی نژاد,فرهاد آذرمی آتاجاننخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)2022-05-25
۹تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف پتاسیم و اسید هومیک برعملکرد پسته (Pistcia vera L.)سعید دقیقی,فرهاد آذرمی آتاجان,ا کرم حیدری عبدل آبادینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)2022-05-25
۱۰اثر مصرف خاکی منابع مختلف بور (اسیدبوریک، هیومات بور، بورات سدیم، کلات اتانول آمین) بر ویژگی¬های کمی ارقام پسته (Pistacia vera ) در منطقه بجستانسعید دقیقی,سجاد فاطمی,فرهاد آذرمی آتاجان,حسین حکم آبادینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)2022-05-25
۱۱تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی کاهوفرهاد آذرمی آتاجانهفدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران2021-10-18
۱۲تأثیر باکتری های سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات رشدی و زایشی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوریحسن بیات,بصیره شهرکی,فرهاد آذرمی آتاجانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی2021-06-23
۱۳اثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایانمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی2021-06-23
۱۴اثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایانمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی2021-06-23
۱۵ارزیابی نقش باکتری‎های حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص‌های رشدی و مقدار فسفر در نهال‌های پستهفرهاد آذرمی آتاجان,محمدحسن سیاری زهانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2019-08-27
۱۶تأثیر کاربرد کودهای زیستی و مواد آلی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک زیر کشت گندمفرهاد آذرمی آتاجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2019-08-27
۱۷نقش باکتریهای تولید کننده سیدروفور بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف در قلمه های انارفرهاد آذرمی آتاجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2019-08-27
۱۸روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبالمصطفی یعقوب زاده,نسرین شکیبانیا,قلاسی مود محمدرضا,فرهاد آذرمی آتاجاناولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2018-11-20
۱۹تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات بر رشد و جذب فسفر در نهالهای انار در شرایط شورفرهاد آذرمی آتاجانهمایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی2018-08-24
۲۰بررسی نقش باکتریهای تولید کننده اکسین و ایندول استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های انارفرهاد آذرمی آتاجانهمایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی2018-08-24
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.