تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف پتاسیم و اسید هومیک برعملکرد پسته (Pistcia vera L.)

نویسندگانسعید دقیقی,فرهاد آذرمی آتاجان,ا کرم حیدری عبدل آبادی
همایشنخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۰۵-۲۵
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

پسته (.Pistacia vera L) گیاهی نیمه گرمسیری و از مهم¬ترین محصولات صادراتی ایران می¬باشد. علی¬رغم سطح زیر کشت بالای پسته در ایران، عملکرد این محصول در واحد سطح پایین می¬باشد. بنابرابن دستیابی به راه¬کارهای مدیریتی در جهت افزایش تولید در واحد سطح دارای اهمیت فراوانی است. به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر عملکرد پسته رقم بادامی سفید مه ولات آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در یک باغ پسته در شهرستان مه‌ولات در سال 1399 انجام شد. فاکتور اول شامل کودهای شیمیایی نیتروژنه در 4 سطح (شاهد0، اوره 300 گرم، سولفات آمونیوم 650 گرم و نیترات آمونیوم 200 میلی لیتر به ازای هر درخت) بود. فاکتور دوم کود سولفات پتاسیم در 2 سطح صفر و 250 گرم به ازای هر درخت و فاکتور سوم کود اسید هیومیک در 2 سطح صفر و 45 گرم به ازای هر درخت بود. نتایج مقایسه میانگین¬ها نشان داد که بیشترین میزان عملکرد (09/43 کیلوگرم در درخت) و وزن صد دانه (35/356 گرم) از مصرف 300 گرم اوره + 250 گرم سولفات پتاسیم+45 گرم اسید هیومیک و بیشترین تعداد دانه در خوشه (40/30) از مصرف 200 میلی¬لیتر نیترات آمونیوم+250 گرم سولفات پتاسیم+45 گرم اسید هیومیک حاصل شد. بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده همزمان از کودهای نیتروژنه و سولفات پتاسیم (250 گرم به ازای هر درخت) و اسید هیومیک (45 گرم به ازای هر درخت) به عنوان مؤثرترین تیمارها در این آزمایش، می¬تواند نقش به سزایی در افزایش عملکرد پسته داشته باشند.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: تغذیه گیاهی، عملکرد، کود شیمیایی