مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبالمصطفی یعقوب زاده,نسرین شکیبانیا,قلاسی مود محمدرضا,فرهاد آذرمی آتاجاناولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2018-11-20
۲تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و جذب عناصر توسط نهال های پسته تحت تنش شوریفرهاد آذرمی آتاجانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2017-08-28
۳تغییرات شیمیایی منگنز در ریزوسفر نهال های پسته تلقیح شده با باکتری های سودوموناس فلوروسنت در شرایط شورفرهاد آذرمی آتاجان,سعید دقیقی,مظفری وحیدپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2017-08-28
۴اثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایانمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی2021-06-23
۵اثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایانمصطفی یعقوب زاده,مهدی عربی آیسک,محسن پوررضابیلندی,فرهاد آذرمی آتاجانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی2021-06-23
۶تأثیر باکتری های سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات رشدی و زایشی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوریحسن بیات,بصیره شهرکی,فرهاد آذرمی آتاجانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی2021-06-23
۷نقش باکتریهای تولید کننده سیدروفور بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف در قلمه های انارفرهاد آذرمی آتاجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2019-08-27
۸تأثیر کاربرد کودهای زیستی و مواد آلی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک زیر کشت گندمفرهاد آذرمی آتاجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2019-08-27
۹ارزیابی نقش باکتری‎های حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص‌های رشدی و مقدار فسفر در نهال‌های پستهفرهاد آذرمی آتاجان,محمدحسن سیاری زهانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران2019-08-27
۱۰اثر مصرف خاکی منابع مختلف بور (اسیدبوریک، هیومات بور، بورات سدیم، کلات اتانول آمین) بر ویژگی¬های کمی ارقام پسته (Pistacia vera ) در منطقه بجستانسعید دقیقی,سجاد فاطمی,فرهاد آذرمی آتاجان,حسین حکم آبادینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)2022-05-25
۱۱تاثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف پتاسیم و اسید هومیک برعملکرد پسته (Pistcia vera L.)سعید دقیقی,فرهاد آذرمی آتاجان,ا کرم حیدری عبدل آبادینخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)2022-05-25
۱۲تأثیر باکتری های سودوموناس بر برخی از ویژگی های رشدی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L.) تحت شرایط تنش شوریحسن بیات,شکیبا دره گی,فرید مرادی نژاد,فرهاد آذرمی آتاجاننخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)2022-05-25
۱۳تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی کاهوفرهاد آذرمی آتاجانهفدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران2021-10-18
۱۴بررسی نقش باکتریهای تولید کننده اکسین و ایندول استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های انارفرهاد آذرمی آتاجانهمایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی2018-08-24
۱۵تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات بر رشد و جذب فسفر در نهالهای انار در شرایط شورفرهاد آذرمی آتاجانهمایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی2018-08-24
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.