روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبال

نویسندگانمصطفی یعقوب زاده,نسرین شکیبانیا,قلاسی مود محمدرضا,فرهاد آذرمی آتاجان
همایشاولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۸-۱۱-۲۰
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات-
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله