تأثیر باکتری های سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات رشدی و زایشی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری

نویسندگانحسن بیات,بصیره شهرکی,فرهاد آذرمی آتاجان
همایشپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۱-۰۶-۲۳
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

به منظور بررسی اثر باکتری های سودوموناس فلورسنت محرک رشد بر خصوصیات رشدی و زینتی گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری، آزمایشی در سال 1396 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شوری با چهار سطح 0 و 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر و باکتری‌ها در چهار سطح 0(شاهد)، Pseudomoas sp. PI1، Pseudomoas sp. PI2 و Pseudomoas sp. PI3 بود و با جمعیت 108 سلول در میلی‌لیتر تلقیح شدند. صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ، ارتفاع گیاه، تعداد گل، طول ساقه، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه و وزن تر و خشک ریشه بودند. نتایج نشان داد تنش شوری اثرات منفی بر صفات رشد و عملکرد همیشه بهار داشت. تحت شرایط بدون تنش شوری، کاربرد سویه PI3، PI2 و PI1 پارامترهای رشدی، زایشی همیشه بهار را نسبت به شاهد بهبود بخشیدند. بطور کلی، کاربرد سویه PI3، PI2 و PI1 توانستند اثرات منفی تنش شوری را بر رشد و عملکرد گیاه همیشه بهار کاهش دهند. با این وجود، تأثیر کاربرد سویه PI3 در مقایسه با سویه PI2 و PI1 بهتر بود و قابل توصیه است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: ارتفاع گیاه، تعداد گل، عملکرد، وزن خشک اندام هوایی.