تأثیر باکتری های سودوموناس بر برخی از ویژگی های رشدی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L.) تحت شرایط تنش شوری

نویسندگانحسن بیات,شکیبا دره گی,فرید مرادی نژاد,فرهاد آذرمی آتاجان
همایشنخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی (مجازی)
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۰۵-۲۵
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

به منظور بررسی اثر باکتری های سودوموناس فلورسنت محرک رشد بر خصوصیات رشدی گیاه شمعدانی عطری تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی بصورت گلدانی و در شرایط فضای باز و در طی فصل رشد 1400 در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی انجام شد. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ، ارتفاع گیاه، طول ریشه و وزن تر شاخساره و ریشه بودند. نتایج نشان داد تنش شوری اثرات منفی بر صفات رشدی شمعدانی عطری داشت. تحت شرایط تنش شوری، تلقیح گیاهان با باکتری های سودوموناس sp1 و sp2 سبب افزایش معنی دار تعداد برگ گیاه و وزن تر ریشه و شاخساره در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده شد. به طور کلی، نتایج نشان داد کاربرد باکتری های سودوموناس اثر مثبتی بر فاکتورهای رویشی گیاه شمعدانی عطری تحت شرایط تنش شوری داشتند و توانستند آثار مخرب تنش شوری را کاهش دهند.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: بیوماس، کلرید سدیم، محرک رشد