تغییرات شیمیایی منگنز در ریزوسفر نهال های پسته تلقیح شده با باکتری های سودوموناس فلوروسنت در شرایط شور

نویسندگانفرهاد آذرمی آتاجان,سعید دقیقی,مظفری وحید
همایشپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۰۸-۲۸
محل برگزاری همایشاصفهان
شماره صفحات-
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله