ارزیابی نقش باکتری‎های حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص‌های رشدی و مقدار فسفر در نهال‌های پسته

نویسندگانفرهاد آذرمی آتاجان,محمدحسن سیاری زهان
همایششانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۸-۲۷
محل برگزاری همایشزنجان
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

استفاده از کودهای فسفاتی مرسوم‌ترین روش برای تأمین فسفر مورد نیاز گیاهان می‎باشد. با توجه به وضعیت آهکی خاک بسیاری از باغ‌های پسته ایران، بخش زیادی از کودهای مصرف شده در خاک تثبیت و کارایی آن‎ها کاهش می‎یابد. بکارگیری باکتری‎های حل کننده فسفات روشی مناسب برای افزایش فراهمی فسفر خاک برای گیاهان می‌باشد. در این پژوهش، تأثیر کاربرد باکتری‌های حل کننده فسفات (PSB0، PSB1 و PSB2 به‎ترتیب شاهد و دو سویه Pseudomonas sp.) و کودهای فسفاتی (P0، RP و TSP به‎ترتیب شاهد، سنگ فسفات و سوپرفسفات تریپل) بر رشد و غلظت فسفر نهال‌های پسته بررسی شد. نتایج نشان داد که تلقیح با باکتری‎های حل کننده فسفات موجب افزایش ارتفاع نهال، حجم ریشه، وزن خشک اندام‌هوایی و ریشه و غلظت فسفر اندام‎هوایی و ریشه نهال‌های پسته شد. کاربرد همزمان سویه‌های PSB1 و PSB2 و سنگ فسفات ارتفاع نهال را به‌ترتیب 63 و 47 درصد، وزن خشک اندام‌هوایی را به‌ترتیب 70 و 56 درصد و غلظت فسفر اندام‌هوایی را به‎ترتیب 100 و 72 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد همزمان سوپرفسفات تریپل و باکتری‎ها در افزایش شاخص‎های مطالعه شده بیشتر مؤثر بود. بنابراین، باکتری‎های حل کننده فسفات می‎تواند علاوه‎بر بهبود غلظت فسفر گیاه، کارایی کودهای فسفاتی را نیز افزایش دهد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اسیدهای آلی، باکتری‌های محرک رشد گیاه، پسته، سنگ فسفات، فسفر