عاطفه آجری آیسک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶حقوقفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹حقوق خصوصیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵حقوق خصوصیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹