مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی تطبیقی ضابطه قابلیت اعاده دادرسی ارای مدنیعاطفه آجری آیسک,صدیقهپژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی2022
۲بررسی فقهی حقوقی اهدای اعضای نوزادان آنانسفالعاطفه آجری آیسک,فاطمه رضاییفقه پزشکی2021
۳لزوم نظارت بر خصوصی سازی در راستای اصل توازن منافع سه گانهعاطفه آجری آیسک,محسن صادقیدانشنامه حقوق اقتصادی2021
۴تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج در برابر اشخاص غیربیمارعاطفه آجری آیسک,صدیقه محمدحسنی,سید علی رضوی,سید حسن وحدتی شبیریآموزه های فقه مدنی2021
۵مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیر بیمار در حقوق ایران و آمریکاعاطفه آجری آیسک,صدیقه محمدحسنیمطالعات حقوق تطبیقی2021
۶امکان سنجی فقهی رفع محدودیت زمانی سقط جنین آنانسفالعاطفه آجری آیسک,فاطمه رضاییحقوق پزشکی2021
۷استفاده از شناسنامه مجعولعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۸صلاحیت شورای تأمین در احراز تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۹صلاحیت هیأت حل اختلاف در دعاوی تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۱۰استفاده از شناسنامه مجعولعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۱۱صلاحیت شورای تأمین در احراز تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۱۲صلاحیت هیأت حل اختلاف در دعاوی تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۱۳حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایرانعاطفه آجری آیسکسیاست‌های راهبردی و کلان2020
۱۴چالش‌های دلالت قاعده لاحرج و تشخیص مصادیق آن در سقط‌درمانیعاطفه آجری آیسکپزشکی قانونی2019
۱۵Examining unilateral economic sanctions from the perspective of international law: With an emphasis on human rights instrumentsAhmad Khosravi,Ghasem NakhaiepoorJournal of Positive School Psychology2022
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.