صلاحیت شورای تأمین در احراز تابعیت

نویسندگانعاطفه آجری آیسک
نشریهدانشنامه حقوق ثبت احوال
شماره صفحات۶۸۶-۶۸۸
شماره سریال۱
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۲۱
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

تابعیت به عنوان رابطه¬ای سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می¬سازد، در تعیین حقوق و تکالیف هر شخصی، عاملی تعیین¬کننده محسوب می¬شود. از این¬رو موضوع احراز تابعیت، از اهمیت بالایی برخوردار است و در قانون ثبت احوال در صلاحیت شورای تأمین شهرستان گذاشته شده است. در خصوص جایگاه قانونی شورای تأمین باید خاطرنشان ساخت؛ اگرچه شورای تأمین به موجب ماده 9 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، بیشتر یک نهاد مشورتی است و مانند شورای امنیت کشور صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می¬گردد و حق تصمیم¬گیری با نمایندگان وزارت کشور می¬باشد، لیکن در ماده 45 قانون ثبت احوال، یک نقش تصمیم¬گیرنده در امر تابعیت را دارا است

لینک ثابت مقاله

tags: صلاحیت، شورای تأمین، احراز تابعیت