مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مطلوبیت سازوکارهای قانونی خصوصی سازی در جهت توسعه فعالیتهای بازاریابیعاطفه آجری آیسک - فضه سلیمینخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای2020-04-29
۲سکوت قانون در ارتباط با تابعیت اطفال طبیعیعاطفه آجری آیسک - سیدمحمدامین حسینی نسبهمایش ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید2019-02-26
۳نگاهی حقوقی به عوامل موثر بر برون سپاری موفق در حوزه اب و فاضلابعاطفه آجری آیسک - فضه سلیمیاولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی2020-09-01
۴الزامات ارتقای فرهنگ قانونگرایی دانشجویان (تقویت نگرش دینی و نفع¬گرایی جمعی)عاطفه آجری آیسکدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی2019-11-27
۵بایسته¬های تقویت فرهنگ قانون¬گراییِ دانشگاهیان (عوامل مرتبط با قانون)عاطفه آجری آیسکدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی2019-11-27
۶نقاط اشتراک و افتراق وقف در حقوق ایران و تراست در کامن¬لاعاطفه آجری آیسک - فضه سلیمیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۷وقف اموال فکری از دیدگاه فقه و حقوقعاطفه آجری آیسکاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۸تبیین مفهوم و جایگاه دولت در قراردادهای خصوصی سازیعاطفه آجری آیسکدومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان آسیب چشم انداز2019-02-26
۹اعتماد سازی اجتماعی در پرتو الزامات فقهیعاطفه آجری آیسک - سیدمحمد رضویهمایش ملی فقه و تربیت2018-12-24
۱۰اعتمادسازی اجتماعی در پرتو الزامات فقهیعاطفه آجری آیسک، سید محمد رضویفقه و تربیتدی 1397
۱۱مفهوم و جایگاه دولت در قراردادهای خصوصی سازی»عاطفه آجری آیسکدولت پژوهیاسفند 1397
۱۲سکوت قانون در ارتباط با اطفال طبیعیسید امین حسینی نسب، عاطفه آجری آیسکچالش¬های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدیداسفند 1397
۱۳نماز و نقش آن در پیشگیری از جرمعاطفه آجری آیسکنماز، هویت و جواناناسفند 1397
۱۴بایسته¬های خصوصی¬سازی صنعت گردشگری با تأکید بر قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسیعاطفه آجری آیسکگردشگری بیایان لوتاردیبهشت 1398
۱۵بررسی حقوقی سرمایه¬گذاری خارجی در صنعت گردشگری با نگاهی به قانون تشویق و حمایت سرمایه¬گذاری خارجیعاطفه آجری آیسکگردشگری بیایان لوتاردیبهشت 1398
۱۶رابطه تروریسم با جرایم محاربه و افساد فی الارض در فقه اسلامیعاطفه آجری آیسکهمایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم1396/12/13 - 1396/12/14
۱۷مقایسه تروریسم با محاربه و افساد فی الارض در فقه اسلامیعاطفه آجری آیسکهمایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم1396/12/13 - 1396/12/14
۱۸سرمایه گذاری خارجی در قالب اجرای خصوصی سازی در ایرانعاطفه آجری آیسکاولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی وسرمایه گذاری1396/12/09 - 1396/12/10
۱۹چالشهای تشخیص مصادیق حرج در سقط درمانیعاطفه آجری آیسکطب و قضا1396/08/02 - 1396/08/04
۲۰نقش اصول حاکم بر خصوصی¬سازی در کاهش فساد اداریعاطفه آجری آیسککنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالشها1393
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.