برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حقوق قراردادهای نوین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آیین دادرسی مدنی (1)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قرارداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق تجارت (4) ورشکستگی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق تجارت (2) شرکت ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی ( ۵ ) خانواده
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق تجارت ( ۳ ) اسناد تجاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان آیین دادرسی مدنی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی (۴) الزامات خارج از قرارداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق تجارت ۲ - شرکتها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۴ ) الزامات خارج از قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۷ ) عقود معین قسمت ب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق بانکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان حقوق مدنی (۱) اشخاص و حمایت از محجورین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی (۳) کلیات قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق مدنی ( ۸ ) شعه و وصیت وارث
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی ۲ -- اموال ومالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی مدنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان حقوق مدنی ( ۷ ) عقود معین قسمت ب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۴ ) الزامات خارج از قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی ( ۸ ) شعه و وصیت وارث
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۷، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق مدنی ( ۱ ) اشخص وحمایت از محجورین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ۲ -- اموال ومالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۴ ) الزامات خارج از قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی مدنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق کار
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان حقوق بانکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۸