برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حقوق مدنی ( ۵ ) خانواده
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق تجارت ( ۳ ) اسناد تجاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان آیین دادرسی مدنی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی (۴) الزامات خارج از قرارداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۷ ) عقود معین قسمت ب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق تجارت ۲ - شرکتها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۴ ) الزامات خارج از قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی (۱) اشخاص و حمایت از محجورین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق بانکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی (۳) کلیات قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق مدنی ( ۸ ) شعه و وصیت وارث
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی مدنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان حقوق مدنی ۲ -- اموال ومالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان حقوق مدنی ( ۴ ) الزامات خارج از قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی ( ۷ ) عقود معین قسمت ب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۱ ) اشخص وحمایت از محجورین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۸، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان حقوق مدنی ( ۸ ) شعه و وصیت وارث
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۷، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی ۲ -- اموال ومالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان حقوق مدنی ( ۴ ) الزامات خارج از قراردادها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی مدنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق کار
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان حقوق بانکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۸