وحید اربابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی مکانیک - طراحی جامداتدانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه یزد
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی مکانیک: بیومکانیکدانشگاه صنعتی دلفت
فوق دكتری۱۳۹۷مهندسی مکانیک: ارتوپدی-بیومکانیکدانشگاه علوم پزشکی اوترخت و دانشگاه صنعتی دلفت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنداستادیارپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه پژوهشی ارتوپدی - بیومکانیک 

عضو حقیقی شورای دیپلماسی علمی دانشگاه

اخذ جایزه دومین پایان نامه برتر دکتری از"جامعه بیومکانیک اروپا"

مباحث منتخب در ارتوپدی - بیومکانیک

بیومکانیک

دینامیک ماشین

ارتعاشات مکانیکی

سوابق پژوهشی

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبهنگارش مقاله  ( از ۷ )نگارش مقاله مطالعه و تهیه محتوای درسی بیو مکانیک(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوجاستاتیک و مقاومت مصالح(۳,۰۰),گروه ۲, () شروع زوجاستاتیک و مقاومت مصالح(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوججلسات گروه پژوهشی ارتوپدی-بیومکانیک 
یک شنبهمشاوره  ( از ۷ )مشاوره مشاوره  ( الی ۱۱ )مطالعه  ( از ۱۱ )مطالعه استاتیک و مقاومت مصالح(۳,۰۰),گروه ۲, () شروع زوجارتعاشات مکانیکی(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع فردنگارش مقاله 
دوشنبهرفع اشکال  ( از ۷ )رفع اشکال مشاوره حضوری مطالعه مقالات و پژوهش مطالعه مقالات و پژوهش  ( الی ۱۵ )نگارش مقاله  ( از ۱۵ )نگارش مقاله جلسات گروه پژوهشی ارتوپدی-بیومکانیک 
سه شنبهمطالعه و تهیه محتوای درسی  ( از ۷ )مطالعه و تهیه محتوای درسی مطالعه و تهیه محتوای درسی  ( الی ۱۱ )رفع اشکال  ( از ۱۱ )استاتیک و مقاومت مصالح(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوجارتعاشات مکانیکی(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوجمطالعه مقالات و پژوهش بیو مکانیک(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج
چهارشنبهرفع اشکال  ( از ۷ )رفع اشکال مشاوره حضوری تصـحیح نگارشهای دانشجویان تصـحیح نگارشهای دانشجویان  ( الی ۱۵ )داوری مقالات مجلات  ( از ۱۵ )داوری مقالات مجلات جلسات گروه پژوهشی ارتوپدی-بیومکانیک 
پنج شنبه