برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۱۱، حل تمرین(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۹
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۱۱، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۱۱