حسن امامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زبان و ادبیات انگلیسیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۳زبان های باستانیشیراز
دکتری۱۳۸۶زبان و ادبیات انگلیسیبیرمنگهام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

 1. مدیر گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 2. معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 3. ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 1. زبان و ادبیات انگلیسی
 2. زبان های باستانی
 3. ادبیات تطبیقی
 4. ترجمه ادبی
 1. زبان و ادبیات انگلیسی
 2. زبان های باستانی
 3. ادبیات تطبیقی
 4. ترجمه ادبی

سوابق پژوهشی

 1. کارگاه آموزشی ترجمه
 1. دبیر همایش ملی مطالعات ترجمه
 2. دبیر همایش ملی ترجمه و مطالعات بین رشته ای