ارائه یک روش مسیریابی قابل اعتماد مبتنی بر RPL در اینترنت اشیا

نویسندگانمحمد قاسمی گل,رضا خاتونی
همایشهجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۱-۰۹-۰۱
محل برگزاری همایشاصفهان
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

امروزه برقراری یک مسیر ارتباطی قابل اعتماد بین دستگاه های موجود در شبکه های کم توان و پراتلاف (LLNs) به چالشی بزرگ تبدیل شده است. پروتکل مسیریابی شبکه های کمتوان و پراتلاف (RPL) به عنوان یک پروتکل مسیریابی استاندارد در شبکه های LLN مورد استفاده قرار می گیرد. پروتکل RPL که در لایه شبکه قرار دارد، از تابع هدف برای انتخاب مسیر بهینه استفاده می کند. با توجه به اینکه فرآیند مسیریابی ممکن است حملات مختلفی ایجاد شود، از این رو لزوم توجه به مسیریابی مطمئن و مورد اعتماد به یکی از مسائل به روز و مهم پژوهشی تبدیل شده است. به همین علت، در این پژوهش یک روش مسیریابی قابل اعتماد مبتنی بر RPL برای اینترنت اشیا ارائه شده است. مزایای روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های مقایسه شده در این است که از یک سو با وجود حملات مشهوری چون حمله رتبه و Sybil، نرخ بسته های از دست رفته کاهش یافته است و از سوی دیگر میزان پایداری یک گره نسبت به تغییرات رتبه بیشتر شده است. درنهایت، برای ارزیابی روش پیشنهادی از شبیه ساز Cooja استفاده شده است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اینترنت اشیا ، شبکه های کم توان و پراتلاف ، پروتکل مسیریابی RPL ، مسیریابی قابل اعتماد