محمد اکبری بورنگ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۵تکنولوژی آموزشیاراک
کارشناسی۱۳۸۵دبیری قرآندانشکده علوم قرآنی
دکتری۱۳۹۱برنامه ریزی درسیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم تربیتی از سال 1397 

مدیر گروه پژوهشی مطالعات نوجوانان و جوانان از سال 1393-1396

عضو شورای پژوهشی سازمان ورزش و جوانان از سال 1393 تا 1396

عضو شورای پژوهشی سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی از سال 1393 -ادامه دارد

 

 

پژوهشگر برگزیده دانشگاه بیرجند در سال 1396

پژوهشگر برگزیده دانشگاه بیرجند در سال 1394

نفر اول برگزیده پژوهشی و فناوریخراسان رضوی در سال 1389

نفر سوم جشنواره مخترعین و مبتکرین بسیجی کشور در بخش طرح های پژوهشی در سال 1388

نفر اول جشنواره اسرار در بخش طرح های پژوهشی در سال 1388

 

 

برنامه درسی الکترونیکی- برنامه درسی پنهان- باورهای آموزشی-سنجش و ارزشیابی-  تربیت جنسی