محمدعلی صاحبکاران

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۰تربیت بدنی عمومیگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۹۲مدیریت راهبردی در ورزشگیلان
دکترای تخصصی۱۳۹۷مدیریت راهبردی در ورزشفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس علوم رفتاری- دانشکده علوم ورزشیپیمانیتمام وقت۳