محمدرضا رضائیان دلوئی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷زبان و ادبیات انگلیسیزاهدان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مطالعات ترجمهعلامه طباطبائی
دکترای تخصصی۱۳۹۵مطالعات ترجمهعلامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستادیار گروه زبان انگلیسی و معاون دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

  1. عضو انجمن علمی زبان انگلیسی مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید هاشمی‌نژاد گناباد از 1375 تا 1378 و چاپ نشریه با همین عنوان
  2. فعالیت در پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی از پائیز 1388 تا پایان 1390 (مدیر روابط عمومی و مسئول برگزاری همایشها)
  3. عضو هیئت اجرایی پنجمین همایش دانشجویی مسائل فرهنگ و جامعه‌شناسی در ترجمه، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 23 و 24 آذر 1388
  4. عضو هیئت اجرایی نخستین سمینار تاریخ و ترجمه، انجمن ایرانی تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 22 و 23 اردیبهشت 1389
  5. عضو هیئت اجرایی همایش نقد ترجمه، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 17 و 18 خرداد 1389
  6. دبیر اجرایی همایش شیوه‌های آموزش ترجمه، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 30 آذر و 1 دی 1389
  7. دبیر اجرایی همایش ارزشیابی ترجمه در محیط‌های آموزشی، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 17 و 18 خرداد 1390
  8. دبیر اجرایی همایش شیوه‌ها و چارچوب‌های نظری پژوهش در ترجمه، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، 29 و 30 آذر 1390
  9. استاد راهنمای انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند از مهر 1397 تا مهر 1398
  10. معاون گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه بیرجند از دی 1397
  11. عضو حقوقی شورای دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند از بهمن 1397

 

 

  1. رتبه اول فارغ‌التحصیلان رشته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی ورودی 1383 دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان
  2. سه دوره دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان
  3. مصاحبه با گاهنامه انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشجوی موفق دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره اول، آبان 1387
  4. ورود به دوره کارشناسی ارشد با سهمیه استعدادهای درخشان
  5. رتبه چهارم فارغ‌التحصیلان رشته کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی ورودی 1387 دانشگاه علامه طباطبائی
  6. رتبه 2 کشوری اولین دوره آزمون نیمه‌متمرکز دکتری 1390، گروه آزمایشی ترجمه
  7. دانشآموخته اولین دوره دکتری رشته مطالعات ترجمه در ایران
  8. برنده جایزه نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان
  9. عضو بنیاد ملی نخبگان

دستور زبان انگلیسی

نگارش زبان انگلیسی

نظریه‌های ترجمه

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه

فرهنگ و جامعهشناسی در ترجمه

ارزشیابی ترجمه

ویرایش ترجمه

روش تحقیق در ترجمه

مدل‌های ترجمه

اصول و روش ترجمه

سوابق پژوهشی

  1. مجری و مدرس 5 دوره کارگاه آموزشی «شیوه‌های پژوهش در مطالعات ترجمه» (به همراه میرسعید موسوی رضوی)، 13 و 17 اسفند 1390، 2 اردیبهشت 1391؛ 6، 7، 12 و 14 اسفند 1392؛ 20 و 21 مهر 1394؛ 2 اردیبهشت 1395، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی
  2. مدرس مجموعه کارگاه‌های ویرایش: دستور خط فارسی، نشانه‌گذاری، گرتهبرداری 1، گرته‌برداری 2 (به همراه زهرا بهره‌مند)، 17، 19، 23، 26 خرداد 1394، پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی
  3. مدرس کارگاه ویرایش، انجمن علمی زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، آذر و دی 1395، 16 ساعت
  4. مدرس کارگاه جستجوی پیشرفته، انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، فروردین 1396، 4 ساعت
  5. مدرس کارگاه پژوهش در مطالعات ترجمه، انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، فروردین 1397، 5 ساعت
  6. مدرس کارگاه آشنایی با مقدمات اولیه نوشتن پیشنهاده پژوهش، انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، آبان 1397  
  7. مدرس کارگاه مقدمات اولیه نگارش مقاله مروری ـ تحلیلی، انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، آبان 1397  
  8. سخنرانی هفته پژوهش سال 1397 با موضوع «زبان ترجمه‌ای: از نظریه تا عمل»، دانشگاه بیرجند
  9. کارگاه آموزشی هفته پژوهش سال 1397 با عنوان «کاربرد پیکره‌های زبانی در نگارش و ترجمه»، دانشگاه بیرجند
  10. کارگاه آموزشی مکاتبات انگلیسی (اسفند 1397)، دانشگاه بیرجند
  1. Rezaeian Delouei, M. The sociocultural position of the translator as compared with the original writer. Fifth Postgraduate TS Conference on Sociocultural Studies in Translation. Center for Translation Studies, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran, December 14–15, 2009.
  2. Rezaeian Delouei, M. Revitalizing pragmatic equivalence in translation studies: Promises and challenges. First National Conference on Language, Discourse, and Pragmatics. Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran, Jan. 20–22, 2010.
  3. نگار داوری اردکانی، محمدرضا رضائیان دلوئی و حسین مغانی. مطالعه تطبیقی نگرش فارسی‌زبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی. همایش بین‌المللی ایران فرهنگی و جهانی‌شدن؛ چشم‌اندازی به آینده. مؤسسه مطالعات ملی، تهران، 30 دی 1388.
  4. محمدرضا رضائیان دلوئی. برجسته‌کردن نقش ویراستاران و بازبینان ترجمه در مقام درگاه‌داران اجتماعی دارای وفاداری‌های متعارض: مسئله ارزشیابی و نقد ترجمه. همایش نقد ترجمه. مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 17 و 18 خرداد 1389.
  5. رضا رضائی و محمدرضا رضائیان دلوئی. رویکرد الکترونیک ـ محور به آموزش ترجمه: قابلیتها، محدودیتها و راهکارها. همایش شیوه‌های آموزش ترجمه. مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 30 آذر و 1 دی 1389.
  6. محمدرضا رضائیان دلوئی. روش‌شناسی پژوهش‌های تجربی در مطالعات ترجمه. همایش شیوه‌ها و چارچوب‌های نظری پژوهش در ترجمه. مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 29 و 30 آذر 1390.
  7. محمدرضا رضائیان دلوئی. بررسی موضوعی و روش‌شناختی پژوهش‌های تجربی مرتبط با ترجمه‌های انگلیسی قرآن کریم. همایش بین‌المللی ترجمه قرآن کریم. پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، 23 تا 26 آذر 1393.
  8. غلامرضا تجویدی و محمدرضا رضائیان دلوئی. مواجهه خوانندگان و ویراستاران ترجمه با زبان ترجمه به مثابه رمزگان سوم. نخستین همایش ملی برخورد زبانها. انجمن زبانشناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 18 آذر 1395.
  9. محمدرضا رضائیان دلوئی. ساختارگرایی و ساختارزدگی در نگارش پایاننامههای کارشناسی ارشد علوم انسانی. همایش آسیب‌شناسی پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی، 8 اسفند 1397، دانشگاه مذاهب اسلامی.
  10. محمدرضا رضائیان دلوئی. نقد و مقایسه فرهنگ‌های انگلیسی ـ فارسی معاصر پویا و معاصر هزاره و فرهنگ‌های فارسی ـ انگلیسی حییم و پیشرو آریان‌پور به لحاظ معیارهای فرهنگ‌نگاری. همایش ملی فرهنگنگاری دوزبانه، 11 اردیبهشت 1398، دانشگاه تربیت مدرس.
  11. محمدرضا رضائیان دلوئی. مطالعه علم‌سنجی پژوهش‌های مرتبط با ترجمه و رسانه بر اساس اطلاعات پایگاه بیترا. همایش ملی ترجمه و رسانه، 14 اردیبهشت 1398، دانشگاه فردوسی مشهد.
  1. عضو هیئت مشاوران فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات ترجمه