برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان نظریه ها واصول وفنون مشاوره وروان درمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری ساختمان دکتر پرویز حسن پور
عنوان پژوهش عملی انفرادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8-10
مکان برگزاری ساختمان دانشکده
عنوان روانشناسی خانواده
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری ساختمان دکتر پرویز حسن پور
عنوان اصول ومبانی مشاوره
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری ساختمان دکتر پرویز حسن پور