مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱رابطه سبکهای دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان با واسطه گری احساس شرم و گناهسمانه خزاعی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکترولی اله فرزاد، دکتر کیانوش زهرا کارمجله روانشناسی تحولی2017-11-18
۲پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) بر اساس سبکهای دلبستگی در زنان متاهل شهر بیرجند: نقش میانجی احساس شرم و گناهسمانه خزاعی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکترولی اله فرزاد، دکتر کیانوش زهرا کارمجله علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده.2017-04-12
۳بررسی ویزگیهای روانسنجی مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان در زوجین ایرانیسمانه خزاعی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر ولی اله فرزاد، دکتر کیانوش زهرا کارمجله پژوهش در سلامت روانشناختی. دوره دهم2016-09-04
۴سمانه خزاعی، باقر ثنایی ذاکر، علی محمد نظری. 1392. تاثیر آموزش تمایزیافتگی بر میزان صمیمیت و سطوح تمایزیافتگی زوج ها. تازه ها و پژوهش های مشاوره 44. 27.خزاعی، سمانه. ثنائی ذاکر، باقر. نظری، علی محمد.تازه ها و پژوهشهای مشاوره2010-05-25
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.