سارا سبحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۵شیمیشیراز
کارشناسی ارشد۷۸شیمی آلیاصفهان
دکترای تخصصی۸۴شیمی آلیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

نماینده پژوهشی گروه شیمی

عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند

عضو کمیته اخلاق دانشگاه بیرجند

عضو شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند

·پژوهشگر نمونه دانشگاه در سالهای ۸۸ ،۹۰، ۹۲ و ۹۶ و ۹۸

·پژوهشگر نمونه استان خراسان جنوبی در سال ۹۰

·استاد نمونه دانشگاه در سالهای ۹۱ و ۹۸

·مجری طرح برتر صندوق حمایت از پژوهشگران

·دریافت جایزه نقدی از انتشارات الزویر

 

سوابق پژوهشی

  1. Member of the Editorial Board of Chemistry Research, since ۲۰۱۸.
  2.  Member of the Editorial Board of the International Journal of New Chemistry, since ۲۰۱۹.

عضو انجمن شیمی ایران

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبه مطالعه  مباحث نوین در شیمی آلی(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۰۳) شروع زوجرفع اشکال  مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
یک شنبه مطالعه سنتز نامتقارن(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۰۲) شروع زوججلسه گروه  مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
دوشنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطالعه - جلسه کمیته اخلاق مباحث نوین در شیمی آلی(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۰۲)* شروع فرد رفع اشکال مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
سه شنبه سرچ و مطالعه رفع اشکال  سنتز نامتقارن(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۰۲)* شروع فردمشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
چهارشنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی- شورای پژوهشی دانشگاه  مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
پنج شنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی- جلسه هیات ممیزه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی-جلسه هیات ممیزه