سارا سبحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۵شیمیشیراز
کارشناسی ارشد۷۸شیمی آلیاصفهان
دکترای تخصصی۸۴شیمی آلیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

نماینده پژوهشی گروه شیمی

عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند

عضو کیته اخلاق دانشگاه بیرجند

عضو شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند