برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی1
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سنتز نامتقارن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۳
عنوان سمینار ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سنتز نامتقارن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان سمینار ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی هتروسیکلیک پیشرفته
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۳
عنوان سمینار ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی آلی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۳
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تمرین پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی حالت برانگیخته و حد واسطهای فعال
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان سمینارموضوع روز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی آلی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان تمرین پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار
عنوان سمینارموضوع روز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان تمرین پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینارموضوع روز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی آلی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی سنتز ترکیبات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تمرین پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان استرئوشیمی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینارموضوع روز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی هتروسیکلیک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تمرین پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی فیزیک آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی