مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Synthesis and application of hydrophilic 2-aminothiophenol magnetic nanoadsorbent for the preconcentration and determination of phenolروح اله خانی - سارا سبحانی - فرزانه چهاردهیسومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری2020-08-26
۲Magnetic dispersive micro solid phase extraction based on 2-aminothiophenol as nanoadsorbent for quantification of 2, 4-dinitrophenolروح اله خانی - فرزانه چهاردهی - سارا سبحانیبیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران2019-08-25
۳Designing a new magnetically separable Pd-TiO2-CN photocatalyst for facile visible light-driven coupling reactions at room temperatureسارا سبحانی - رویا جهانشاهی - اسماء خزائیدومین کنفرانس کاتالیست انجمن علمی شیمی ایران2020-02-19
۴High Performance Magnetically Separable TiO2-CN Nanocomposite with Enhanced Photocatalytic Activity towards the Cefixime Trihydrate Degradation under Visible Light Irradiationسارا سبحانی - رویا جهانشاهیدومین کنفرانس کاتالیست انجمن علمی شیمی ایران2020-02-19
۵Suzuki-cross-coupling reactions catalyzed by a new water dispersible Pd-NHC catalystسارا سبحانی - فرهاد عمرزهی چاه کمالیبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21
۶Cobalt Complex of Metal–Organic Framework as an Efficient Visible-Light Photocatalyst for Oxidation of Alcoholsسارا سبحانی - مجید روزی فر - علیرضا فرخی لاشیدانیبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21
۷A new Schiff base complex of aminoguanidin established on γ-Fe2O3 for the synthesis of hexahydroquinolinsسارا سبحانی - زینب طالبی - زهره زراعتکاربیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۸A New Nanomagnetic Cobalt Catalyst for Copper-free Sonogashira Coupling Reaction in Water at Room Temperatureسارا سبحانی - حدیث حسینی مقدمبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۹Application of hydrophilic palladium complex in Cyanation reactionsسارا سبحانی - اعظم حبیب اللهیبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۱۰سنتز آلکین های استخلاف دار با استفاده از واکنش سونوگاشیرا در حضور کمپلکس پالادیوم 2-آمینو تایوفنول تثبیت شده بر روی -Fe2O3سارا سبحانی، زهره زراعتکار، فهیمه سعیدینخستین سمینار شیمی کاربردی ایران1395/06/01 - 1395/06/02
۱۱لانتان تری فلیت نثبیت شده برروی نانوذرات مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن اسید لوییس برای سنتز N-آریل فسفرآمیدات هاسارا سبحانی، فرزانه ظریفینخستین سمینار شیمی کاربردی ایران1395/06/01 - 1395/06/02
۱۲کمپلکس پالادیوم ایزاتین-شیف باز تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت برای واکنش سونوگاشیرا،سارا سبحانی، فرزانه ظریفینخستین سمینار شیمی کاربردی ایران1395/06/01 - 1395/06/02
۱۳سنتز آلفاآمینوفسفونیت با استفاده از نانوذرات مغناطیسی -Fe2O3 عامل دار شده با فسفریک اسیدسارا سبحانی، زهرا مصباح فلاطونیاولین همایش و کارگاه تخصصی علوم و فناوری نانو1392/02/26 - 1392/02/27
۱۴Catalytic reduction of aromatic nitro compounds by copper-schiff base complex immobilized covalently on magnetic nanoparticles as a new, efficient and recyclable، Asma Khazaeeاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018/09/01 - 2018/09/02
۱۵A hydrophobic heterogeneous acid catalyst for the the one-pot multi-multicomponent synthesis of hexahydroquinolines، Toktam Yariاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018/09/01 - 2018/09/02
۱۶Synthesis of hydrophilic palladium complex immobilized on nano magnetic support and its catalytic activity in coupling reactions، Azam Habibollahiاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018/09/01 - 2018/09/02
۱۷A novel bifunctional heterogeneous catalyst for one-pot reduction-acetylation reaction in water،اولین کنفرانس کاتالیست ایران2018/09/01 - 2018/09/02
۱۸A novel hydrophilic heterogeneous cobalt catalyst for the Heck, Suzuki and Hiyama coupling reactions in neat waterاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018/09/01 - 2018/09/02
۱۹Synthesis of hydrophilic palladium complex immobilized on nano magnetic، Azam Habibollahiاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018/09/01 - 2018/09/02
۲۰Immobilized Lanthanum (III) triflate on graphene oxide as a novel multifunctional heterogeneous catalyst for a tandem reaction، Farzaneh Zarifiنوزدهمین کنگره شیمی ایران2017/02/20 - 2017/02/23
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.