مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Trace Quantification of Methyl Paraben in Cosmetic Samples Based on Fe-MIL-NH2 Functionalized With Isatin Schiff BaseRouhollah Khani,motahareh baghiبیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه2022-08-23
۲High Performance Magnetically Separable TiO2-CN Nanocomposite with Enhanced Photocatalytic Activity towards the Cefixime Trihydrate Degradation under Visible Light Irradiationroya jahanshahiدومین کنفرانس کاتالیست انجمن علمی شیمی ایران2020-02-19
۳Synthesis of Phosphonatesby Using Bisiminopyridine-Palladium Complex Supported on Magnetic Nanoparticles as a Heterogeneous Catalyst_هجدهمین کنگره شیمی ایران2015-08-30
۴Synthesis of Palladium Imino-Pyridine Complex Immobilized on -Fe2O3 Nanoparticles for Hirao Coupling Reactions_هجدهمین کنگره شیمی ایران2015-08-30
۵Palladium IsatinSchiff Base Complex Immobilized on -Fe2O3 Nanoparticles A Novel Magnetically Separable Catalyst for synthesis of arylphosphonates_هجدهمین کنگره شیمی ایران2015-08-30
۶لانتان تری فلیت نثبیت شده برروی نانوذرات مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن اسید لوییس برای سنتز N-آریل فسفرآمیدات هاسارا سبحانی,فرزانه ظریفینخستین سمینار شیمی کاربردی ایران2016-08-22
۷کمپلکس پالادیوم ایزاتین-شیف باز تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت برای واکنش سونوگاشیرا،سارا سبحانی,فرزانه ظریفینخستین سمینار شیمی کاربردی ایران2016-08-22
۸Pd-2-ATP- -Fe2O3 به عنوان یک کاتالیزور هتروژن مغناطیسی قابل بازیافت در واکنش جفت شدن سوزوکیسارا سبحانی,زهره زراعتکار,فهیمه سعیدینخستین سمینار شیمی کاربردی ایران2016-08-22
۹سنتز آلکین های استخلاف دار با استفاده از واکنش سونوگاشیرا در حضور کمپلکس پالادیوم 2-آمینو تایوفنول تثبیت شده بر روی -Fe2O3سارا سبحانی,زهره زراعتکار,فهیمه سعیدینخستین سمینار شیمی کاربردی ایران2016-08-22
۱۰سنتز آلفاآمینوفسفونیت با استفاده از نانوذرات مغناطیسی -Fe2O3 عامل دار شده با فسفریک اسیدسارا سبحانی,زهرا مصباح فلاطونیاولین همایش و کارگاه تخصصی علوم و فناوری نانو2013-05-16
۱۱Synthesis and application of hydrophilic 2-aminothiophenol magnetic nanoadsorbent for the preconcentration and determination of phenolRouhollah Khaniسومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری2020-08-26
۱۲Magnetic dispersive micro solid phase extraction based on 2-aminothiophenol as nanoadsorbent for quantification of 2, 4-dinitrophenolRouhollah Khaniبیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران2019-08-25
۱۳Suzuki-cross-coupling reactions catalyzed by a new water dispersible Pd-NHC catalyst_بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21
۱۴Cobalt Complex of Metal–Organic Framework as an Efficient Visible-Light Photocatalyst for Oxidation of AlcoholsAlireza Farrokhiبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21
۱۵A new Schiff base complex of aminoguanidin established on γ-Fe2O3 for the synthesis of hexahydroquinolins_بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۱۶A New Nanomagnetic Cobalt Catalyst for Copper-free Sonogashira Coupling Reaction in Water at Room Temperature_بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۱۷Application of hydrophilic palladium complex in Cyanation reactions_بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۱۸Synthesis of hydrophilic palladium complex immobilized on nano magnetic support and its catalytic activity in coupling reactions_اولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۱۹Catalytic reduction of aromatic nitro compounds by copper-schiff base complex immobilized covalently on magnetic nanoparticles as a new, efficient and recyclable_اولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۲۰A hydrophobic heterogeneous acid catalyst for the the one-pot multi-multicomponent synthesis of hexahydroquinolines_اولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.