سید حمید ظهیری ممقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند- دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

  • عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند
  • رییس کمیسیون تخصصی مهندسی دانشگاه بیرجند
  • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی مهندسی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند
  • مدیریت گروه الکترونیک و مخابرات
  • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی
  • عضو حقیقی شورای انتشارات دانشگاه
  • عضو حقیقی کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه آزد اسلامی