مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تعیین قابلیت کاربری کشاورزی در منطقه سیستان با استفاده از مدل FAHPسیدسعیدرضا احمدی زاده - عاطفه میر - رضا عرب نخعیاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران2019-11-13
۲ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم بخش مرکزی بیرجند با استفاده از روش fuzzy-ahpسمانه فلکی، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آبادهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۳تحلیل و بهینه سازی گسترش کالبدی آتی شهر خواف با رویکرد زیست محیطیآسیه تفضلی، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آبادهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۴پتانسیل سنجی استحصال از انرژی بادی با استفاده از تابع توزیع ویبولالهام چمانه پور، سید سعید رضا احمدی زاده، ابوالفضل اکبرپوراولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394/08/14 - 1394/08/14
۵تحلیل تناسب اراضی به منظور استحصال از انرژی های بادی با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیارهالهام چمانه پور، سید سعید رضا احمدی زاده، ابوالفضل اکبرپوراولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394/08/14 - 1394/08/14
۶تحلیل ویژگی های محیط زیستی حریم شهر بیرجند در ارزیابی روند توسعه آتی شهرراضیه دنیوی، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آباددومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393/05/16 - 1393/05/16
۷مروری بر کاربرد و مقایسه روش های کمی جهت ارزیابی توان توسعه شهریفاطمه عباس پور، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آباداولین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی ومحیط زیست شهری و روستایی1393/05/09 - 1393/05/09
۸ارزیابی قابلیت های توسعه استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)سید سعید رضا احمدی زاده، زینب کریم زاده مطلقیازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی1392/12/07 - 1392/12/08
۹سنجش از دور حرارتی راهبردی ماثر در شناسایی و اکتشاف مناطق زمین گرمایی در خراسان جنوبیسید سعید رضا احمدی زاده، علی اشرفی، غلامعباس فنایی خیرآبادیسومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (کنفرانس نامعتبر)1392/12/01 - 1392/12/02
۱۰ارزیابی اثرات محیط زیست با استفاده از روش ماتریس ریاضی(فولاد قائناتسید سعید رضا احمدی زاده، جواد داودیانهفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست1392/03/01 - 1392/03/01
۱۱ارزیابی اثرات محیط زیستی با روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (نمونه موردی مجتمع فولاد قائناتسید سعید رضا احمدی زاده، جواد داودیان، اکرم حسین نیادهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی1391/12/02 - 1391/12/03
۱۲ارزیابی اثرات محیط زیستی با روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع(نمونه موردی فولاد قائناتسید سعید رضا احمدی زاده، جواد داودیان، اکرم حسین نیادهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی1391/12/02 - 1391/12/03
۱۳مسیریابی بهینه راه آهن مبتنی بر اصول توسعه پایدار و استفاده از روش هزینه وزنی در محیط GIS( مطالعه موردی خراسان جنوبیسید سعید رضا احمدی زاده، فاطمه حاجی زادههمایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق1391/02/18 - 1391/02/19
۱۴بررسی ارتباط توسعه محور شرق در کشور و استان خراسان جنوبی از دیدگاه آمایش سرزمینسید سعید رضا احمدی زاده، مهدی وفائی فرد، محمود فال سلیمان، صدیقه سادات نبوی، عاطفه میرهمایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق1391/02/18 - 1391/02/19
۱۵بررسی قابلیتها و پتانسیلهای خراسان جنوبی با تاکید بر ترانزیت محور توسعه شرق و استفاده از اصول برنامه ریزی راهبردی و SWOTسید سعید رضا احمدی زاده، عاطفه میر، صدیقه سادات نبویهمایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق1391/02/18 - 1391/02/19
۱۶استفاده از توان بالقوه مناطق بیابانی جهت توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم در خراسان جنوبیسید سعید رضا احمدی زاده، عاطفه میراولین همایش ملی کویر، فرصتها و تهدیدات و تاثیر آن بر امنیت پایدار1389/04/16 - 1389/04/17
۱۷کاربرد سنجش از دور در مطالعات کویر شناسی و ارائه روش جدید در تهیه نقشه پهنه بندی کویر با استفادهازتصاویر ماهوارهسید سعید رضا احمدی زاده، مهدی ضیائی، فاطمه حاجی زادهاولین همایش ملی کویر، فرصتها و تهدیدات و تاثیر آن بر امنیت پایدار1389/04/16 - 1389/04/17
۱۸تعیین معیارهای موثر در کاربری کشاورزی به روش دلفی (شهرستان کاشمرصدیقه سادات نبوی، سید سعید رضا احمدی زاده، مهدی ضیائیهمایش ملی ژئوماتیک 891389/02/19 - 1389/02/20
۱۹مکانیابی مناطق مستعد توسعه شهر بیرجند براساس طراحی سناریو با روش فازی و AHP و GIS،اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار2014/02/05 - 2014/02/06
۲۰Investigation of drought impact on vegetation cover percentage and land use between 1998 -2001 -2010 by using Land satellite images and SPI IndexCase Study Birjand plain، ، Mehdi Ziaei5th INTERNATION CONGRESS OF ENVIRONMENTAL RESEARCH2012/11/22 - 2012/11/24
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.