برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کارورزی۲ (مهارت ورزی۲- پروژه)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان روش های تصمیم گیری در محیط زیست
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان روشهای ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ارزیابی اثرات توسعه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، حل تمرین(ع): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، حل تمرین(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، حل تمرین(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، حل تمرین(ع): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ع): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ع): چهار شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ع): پنج شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی اثرات توسعه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سنجش از دور تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ارزیابی سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان دور سنجی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارتوگرافی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارتوگرافی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارتوگرافی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارتوگرافی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیولوژی حیوانات شکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارتوگرافی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عکسهای هوائی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جنگلکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی