مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Optimization of environmental impacts of construction projects:a time–cost–quality trade‑off approach,mohamad khalilzade,alireza shahraki,mohsen rostamiInternational journal of Environmental Science and Technology2020
۲Spatial modeling of land-use change in a rapidly urbanizing landscape in central Iran: integration of remote sensing, CA-Markov, and landscape metricsZeynab Karimzadeh Motlagh,Ali Lotfi,Saeid Pourmanafi,Alireza SoffianianEnvironmental Monitoring and Assessment2020
۳تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی دشت سیستان)مهدی ضیائی,سیدسعیدرضا احمدی زاده,میر عاطفهخشکبوم2013
۴به کارگیری و بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در تناسب اراضی ( نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجندمهدی ضیائی,سیدسعیدرضا احمدی زاده,فاطمه حاجی زادهجغرافیا و توسعه ناحیه ای2012
۵ارائه مدل جدید تلفیقی مکانیابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی ای اسمهدی ضیائی,سیدسعیدرضا احمدی زاده,فاطمه حاجی زادهپژوهشهای محیط زیست2011
۶مکان‌یابی دفن پسماندهای زاید شهری با تاکید بر معیارهای زیست‌محیطی و اقتصادی در مناطق شمالی ایران (مطالعه‌موردی: شهرستان آستارا)سیدسعیدرضا احمدی زاده,رقیه بنی اسدی,بهروز اعتباری,علیرضا قمی معتضهعلوم و تکنولوژی محیط زیست2017
۷Variation of PM10 and its relationship with Dust and Climate in Birjand, IranAlireza Rashkiبیابان- Desert2022
۸The fuzzification of mathematical matrix in the environmental impact assessment of steel industry, Ghayen, Iran_PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2020
۹Evaluation of the sustainable urban development in the Mashhad Metropolis using Ecological Footprint Method_PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2018
۱۰Site selection of wind power plant using multi-criteria decision-making methods in GIS: A case studyAbolfazl AkbarpourPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2017
۱۱ارزیابی توان توسعه شهری با رویکرد‌‌ تصمیم‌‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهر قائن)فاطمه عباس پور,سیدسعیدرضا احمدی زادهپژوهشهای محیط زیست2022
۱۲ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیکسمیه مودی,سیدسعیدرضا احمدی زاده,الهام یوسفی روبیاتمحیط زیست طبیعی2021
۱۳اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبیسیدسعیدرضا احمدی زاده,جواد داودیانراهبردهای توسعه روستایی2016
۱۴ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWAسیدسعیدرضا احمدی زاده,زینب کریمی ایرج,علی اشرفیپژوهشهای محیط زیست2016
۱۵تحلیل مکان مناسب فضای سبز شهری با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) وGIS(مطالعه موردی شهر بیرجند)سیدسعیدرضا احمدی زاده,بنای رضوی مسعودتحقیقات جغرافیایی2009
۱۶شناسایی گسل های پنهان لرزه زا به کمک شواهد ریخت زمین ساختی و مغناطیسی در منطقه آرین شهر(شرق ایرانحسام یزدان پناه,محمدمهدی خطیب,سیدسعیدرضا احمدی زاده,غلامرضا نوروزی,علیمی محمدامیرزمین شناسی ایران2009
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.