مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Optimization of environmental impacts of construction projects:a time–cost–quality trade‑off approachسیدسعیدرضا احمدی زاده - سید علی بنی هاشمی - محمد خلیل زاده - علیرضا شهرکی - محسن رستمیInternational journal of Environmental Science and Technology2020
۲مکان‌یابی دفن پسماندهای زاید شهری با تاکید بر معیارهای زیست‌محیطی و اقتصادی در مناطق شمالی ایران (مطالعه‌موردی: شهرستان آستارا)سیدسعیدرضا احمدی زاده - رقیه بنی اسدی - بهروز اعتباری - علیرضا قمی معتضهعلوم و تکنولوژی محیط زیست2017
۳Evaluation of the sustainable urban development in the Mashhad Metropolis using Ecological Footprint Methodسیدسعیدرضا احمدی زاده - قاسم حق پرست - جواد داودیانPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2018
۴Site selection of wind power plant using multi-criteria decision-making methods in GIS: A case studyسیدسعیدرضا احمدی زاده - الهام چمانه پور - ابوالفضل اکبرپورPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2017
۵ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWAسیدسعیدرضا احمدی زاده - زینب کریمی ایرج - علی اشرفیپژوهشهای محیط زیست2016
۶اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبیسیدسعیدرضا احمدی زاده - جواد داودیانراهبردهای توسعه روستایی2016
۷تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی دشت سیستان)سید سعید رضا احمدی زاده, عاطفه میر, مهدی ضیائیخشک بوم1392
۸تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از Fuzzy-GIS و Kriging(مطالعه موردی دشت سیستانسید سعید رضا احمدی زادهخشک بوم1392
۹تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از Kriging و Fuzzy-GISسید سعید رضا احمدی زاده, عاطفه میر, مهدی ضیائیخشک بوم1392
۱۰به کارگیری و بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در تناسب اراضی ( نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجندسید سعید رضا احمدی زاده, فاطمه حاجی زاده, مهدی ضیائیجغرافیا و توسعه ناحیه ای1391
۱۱ارائه مدل جدید تلفیقی مکانیابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی ای اسسید سعید رضا احمدی زاده, فاطمه حاجی زاده, مهدی ضیائیپژوهشهای محیط زیست1390
۱۲شناسایی گسلهای پنهان لرزه زا بکمک شواهد ریخت زمینساختی و مغناطیسی در منطقه آرین شهر(شرق ایران)حسام یزدان پناه, محمد مهدی خطیب, سید سعید رضا احمدی زاده, غلامرضا نوروزی, محمدامیر علیمیفصلنامه زمین شناسی ایران1388
۱۳شناسایی گسل های پنهان لرزه زا به کمک شواهد ریخت زمین ساختی و مغناطیسی در منطقه آرین شهر(شرق ایرانحسام یزدان پناه, محمد مهدی خطیب, سید سعید رضا احمدی زاده, غلامرضا نوروزی, محمدامیر علیمیفصلنامه زمین شناسی ایران1388
۱۴تحلیل مکان مناسب فضای سبز شهری با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) وGIS(مطالعه موردی شهر بیرجند)سید سعید رضا احمدی زاده, مسعود بنای رضویتحقیقات جغرافیایی1388
۱۵بررسی تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی بین سال های 1377 تا 1389 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شاخصSPIسید سعید رضا احمدی زاده, رستم رستمی چاوشلو, وحید راهداری, مهدی ضیائیپژوهشهای محیط زیست
۱۶ارزیابی مناطق مستعد توسعه شهری مبتنی بر اصول توسعه پایدار محیط زیست با استفاده از روش تسید سعید رضا احمدی زاده, ریحانه دارایی, مهدی ضیائیفصلنامه توسعه پایدار
۱۷تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی بین سالهای 77 تا 89 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شاخص اس پی ای (دشت بیرجندسید سعید رضا احمدی زاده, رستم رستمی چاوشلو, مهدی ضیائی, وحید راهداریپژوهشهای محیط زیست
۱۸بکارگیری و بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی مراکز توسعه صنعتی(نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجندسید سعید رضا احمدی زادهجغرافیا و توسعه ناحیه ای
۱۹Investigation and nomination of Gheysar blind fault by aftershocks distribution and aeromagnetic data in Aryan-Shahr area N-BirjandHesam Yazdanpanah, ,IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY2011
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.