مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی دشت سیستان)سید سعید رضا احمدی زاده, عاطفه میر, مهدی ضیائیخشک بوم1392
۲تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از Kriging و Fuzzy-GISسید سعید رضا احمدی زاده, عاطفه میر, مهدی ضیائیخشک بوم1392
۳تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از Fuzzy-GIS و Kriging(مطالعه موردی دشت سیستانسید سعید رضا احمدی زادهخشک بوم1392
۴به کارگیری و بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در تناسب اراضی ( نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجندسید سعید رضا احمدی زاده, فاطمه حاجی زاده, مهدی ضیائیجغرافیا و توسعه ناحیه ای1391
۵ارائه مدل جدید تلفیقی مکانیابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی ای اسسید سعید رضا احمدی زاده, فاطمه حاجی زاده, مهدی ضیائیپژوهشهای محیط زیست1390
۶تحلیل مکان مناسب فضای سبز شهری با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) وGIS(مطالعه موردی شهر بیرجند)سید سعید رضا احمدی زاده, مسعود بنای رضویتحقیقات جغرافیایی1388
۷شناسایی گسل های پنهان لرزه زا به کمک شواهد ریخت زمین ساختی و مغناطیسی در منطقه آرین شهر(شرق ایرانحسام یزدان پناه, محمد مهدی خطیب, سید سعید رضا احمدی زاده, غلامرضا نوروزی, محمدامیر علیمیفصلنامه زمین شناسی ایران1388
۸شناسایی گسلهای پنهان لرزه زا بکمک شواهد ریخت زمینساختی و مغناطیسی در منطقه آرین شهر(شرق ایران)حسام یزدان پناه, محمد مهدی خطیب, سید سعید رضا احمدی زاده, غلامرضا نوروزی, محمدامیر علیمیفصلنامه زمین شناسی ایران1388
۹بکارگیری و بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی مراکز توسعه صنعتی(نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجندسید سعید رضا احمدی زادهجغرافیا و توسعه ناحیه ای
۱۰تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی بین سالهای 77 تا 89 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شاخص اس پی ای (دشت بیرجندسید سعید رضا احمدی زاده, رستم رستمی چاوشلو, مهدی ضیائی, وحید راهداریپژوهشهای محیط زیست
۱۱ارزیابی مناطق مستعد توسعه شهری مبتنی بر اصول توسعه پایدار محیط زیست با استفاده از روش تسید سعید رضا احمدی زاده, ریحانه دارایی, مهدی ضیائیفصلنامه توسعه پایدار
۱۲بررسی تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی بین سال های 1377 تا 1389 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شاخصSPIسید سعید رضا احمدی زاده, رستم رستمی چاوشلو, وحید راهداری, مهدی ضیائیپژوهشهای محیط زیست
۱۳Investigation and nomination of Gheysar blind fault by aftershocks distribution and aeromagnetic data in Aryan-Shahr area N-BirjandHesam Yazdanpanah, ,IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY2011
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.