بررسی نقش باکتریهای تولید کننده اکسین و ایندول استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های انار

نویسندگانفرهاد آذرمی آتاجان
همایشهمایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۸-۰۸-۲۴
محل برگزاری همایشمشهد
شماره صفحات-
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله