حسین الیاسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی برق - کنترلدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی برق/مهندسی هسته‌ای - کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه قدرتهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

معاون گروه آموزشی الکترونیک از مهرماه ۱۳۹۲ الی مهرماه ۱۳۹۶

مدیر گروه آموزشی مهندسی قدرت از دی‌ماه ۱۳۹۸ تا کنون

استاد مشاور انجمن مهندسی برق از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا کنون

کنترل پیش‌بین

سیستم‌های ابعاد بزرگ

کنترل مقاوم

کنترل خطی

کنترل دیجیتال

کنترل مدرن

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

تولید انرژی الکتریکی

زبان تخصصی