برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سیستم های کنترل دیجیتال
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان زبان تخصصی برق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان تولید انرژی الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل پیش‌بین
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه 14-16،
مکان برگزاری کلاس 207
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، حل تمرین(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان سیستم های ابعاد بزرگ
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان ترمودینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان اصول کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیگنال ها و سیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، حل تمرین(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان سیگنال ها و سیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان کنترل پیش بین
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیگنال ها و سیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سیستم های ابعاد بزرگ
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۴، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان اصول کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سیگنال ها و سیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان کنترل پیش بین
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۴، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستم های ابعاد بزرگ
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۴، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان اصول کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان اصول کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان مباحث ویژه در مهندسی کنترل ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث ویژه در مهندسی کنترل ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۸، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیگنالها وسیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث ویژه در مهندسی کنترل -دکتری
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان مباحث ویژه در مهندسی کنترل ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان الکترومغناطیس
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان مباحث ویژه در مهندسی کنترل ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان اصول کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان مباحث ویژه در مهندسی کنترل ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان مباحث ویژه در مهندسی کنترل ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان تجزیه وتحلیل سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان اندازه گیری الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان اندازه گیری الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان اندازه گیری الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان اندازه گیری الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان اندازه گیری الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان اندازه گیری الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان اندازه گیری الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۶