برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مخاطرات محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مسائل آب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی و اقلیم)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان روش تحقیق در مخاطرات محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان آب و هوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان تغییرات محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان آب و هواشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان جغرافیای زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان مبانی اب و هوا شناسی ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان مبانی اب وهواشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان نقشه برداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی ، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان کاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان مبانی اب وهواشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه جغرافیا
عنوان کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان جغرافیای خاکها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مبانی سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۳، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان نقشه برداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۳، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی ، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۳، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان فناوری های جغرافیایی GIS و RS در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی اب وهواشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۷
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مبانی سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان تحلیل فضایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در جغرافیای سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۷
عنوان مبانی ژئومورفولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۷
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۷
عنوان نقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان نقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان نقشه برداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۳، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی ، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۳، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان فناوری های جغرافیایی GIS و RS در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: آزمایشگاه جغرافیا، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه جغرافیا
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی اب وهواشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان مبانی سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۷، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی ، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۷
عنوان تحلیل فضایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲
عنوان برنامه ریزی وطراحی کالبدی روستا
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان جغرافیای خاکها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کارگاه تخصصی ، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان نقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کارگاه تخصصی ، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان برنامه ریزی وطراحی کالبدی روستا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان مبانی اب وهواشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان جغرافیای خاک ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان ژئومورفولوژی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ژئومورفولوژی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان مبانی اب و هوا شناسی ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان برنامه ریزی وطراحی کالبدی روستا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: بصری ۲، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان فناوری های جغرافیایی GIS و RS در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان مبانی اب و هوا شناسی ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان جغرافیای خاکها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان نقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان مبانی اب وهواشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان جغرافیای خاک ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان نقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: بصری ۲
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی اب و هوا شناسی ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان جغرافیای خاکها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان برنامه ریزی وطراحی کالبدی روستا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان آب وهوای کره زمین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری وروستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان اب وهوای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان مبانی اب وهواشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان جغرافیای خاک ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان مخاطرات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان نقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آب وهوای کره زمین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جغرافیای زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی اب وهوا شناسی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جغرافیا وصنعت توریسم
مقطع تحصیلی کارشناسی