مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱زمین گردشگری غرب رشته کوه شتری با تاکید بر واحدهای چینه شناسی ( مطالعه موردی: روستاهای سرند- مودر- حوض دوراه)سیدناصر رئیس السادات - زهرا رضائی ملکوتی - مرتضی اسمعیل نژادسی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین2021-02-22
۲ارزیابی مخاطرات زلزله در والیت هرات افغانستانجواد میکانیکی - محمدجواد غلامی - مرتضی اسمعیل نژاددومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۳پیامدهای توسعه شهری در مناطق خشک بر رخداد بحران منابع آب مطالعه ی موردی : فردوس شهر حساس به آبمحمد اسکندری ثانی - علی کاظمی - مرتضی اسمعیل نژاد - ریحانه فایقیسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس2019-06-12
۴سنجش میزان آگاهی مدنی از جاذبه ها و تأثیر آن بر توسعه رقابت پذیری گردشگریمحمد اسکندری ثانی - مرتضی اسمعیل نژاد - رضایی ابراهیماولین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری2018-10-16
۵تغییرات اقلیمی،بحران آب و استفاده از الگوی مدیریتی شهرهای حساس به آب مطالعه موردی : نهبندانمرتضی اسمعیل نژاد - محمد اسکندری ثانیاولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی2020-09-01
۶ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی بیرجندمرتضی اسمعیل نژاد - مرضیه شهریاری - محمد اسکندری ثانیدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۷ارزیابی مخاطره خشکسالی در ولایت هرات افغانستانمرتضی اسمعیل نژاددومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۸ارزیابی توان ژئومورفوسایت های کاندید در چابهار جهت بارگذاری فعالیت ها ی ژئوتوریسمی و توسعه جوامع محل یمرتضی اسمعیل نژاد - محمدرضا پودینهنخستین همایش ملی علوم،صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران2020-02-19
۹ارزیابی پیامدهای اکوتوریسم بر تنوع بخشی اقتصاد محور شرق در خراسان جنوب یمرتضی اسمعیل نژاد - محمدرضا پودینه - مهدی فاطمینخستین همایش ملی علوم،صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران2020-02-19
۱۰وقف آب راه حلی برای بحران آب در دوره های خشکسالی در خراسان جنوبیمرتضی اسمعیل نژاداولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۱۱گردشگری مذهبی و توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهرستان کاشمر)مرتضی اسمعیل نژادهمایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی2019-10-17
۱۲ارزیابی توان های سازه های آبی جهت توسعه گردشگری آب مطالعه موردی ؛ قنات های استان خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانی - ریحانه فایقی - مرتضی اسمعیل نژادسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس2019-06-12
۱۳بررسی تاثیر گرد و غبار بر کیفیت زندگی روستاییان در خراسان جنوبیملیحه فلکی - مرتضی اسمعیل نژادکنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا2019-04-23
۱۴ارزیابی طوفان های گردوغبار افغانستان و ایران مورد مطالعه: مناطق روستایی زابل و نیمروزملیحه فلکی - مرتضی اسمعیل نژادکنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا2019-04-23
۱۵تحلیل فضایی جاذبه های ژئوتوریسمی بیابان های ایران مرکزیرضا کیمیائی، مرتضی اسمعیل نژاد، آزاده رضایی نسباولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۱۶توان سنجی و اولویت بندی روستاهای کناره لوت جهت ایجاد اقامتگاه های بومگردی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیبهاره جعفری سهل آباد، مرتضی اسمعیل نژاداولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۱۷مسیر یابی و مکان گزینی مسابقات اتومبیل رانی با تاکید بر توریسم ورزشی )مطالعه موردی، استان خراسان جنوبی(مجتبی فیاض زاده، محمود خسروی، مرتضی اسمعیل نژاداولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۱۸spatial analysis of geo tourism attraction of centtral Iranian desertsرضا کیمیایی دوین، آزاده رضایی نسب، مرتضی اسمعیل نژاداولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۱۹بررسی تاثیر گردوغبار بر کیفیت زندگی روستائیان در جنوب خراسان جنوبیمرتضی اسمعیل نژادکنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا1398/02/03 - 1398/02/05
۲۰شناسایی پهنه های مناسب کشت محصول پنبه در دشت کاشمر در راستای توسعه پایدار کشاورزیمحمود حسین زاده کرمانی، مرتضی اسمعیل نژادهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )1398/01/28 - 1398/01/28
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.