مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی تغییرات زمانی غلظت ذرات گردوغبار در هوای شهرستان زابل با استفاده از شاخصمرتضی اسمعیل نژاد - نیره پورملایی - علی محمدی - ادریس بذر افشان - اکرم المولوک لاهیجانیانمجله تحقیقات سلامت در جامعه2021
۲بررسی میزان آسیب پذیری اجتماعی در برابر اثرات زیان آور آلودگی هوا: مطالعه ی موردی: دشت سیستانمرتضی اسمعیل نژاد - نیره پور ملایی - علی محمدی - ادریس بذرافشان - اکرم لاهیجیانمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه2020
۳ارزیابی آسی بپذیری سکونتگا ههای روستایی در مقابل مخاطرات محیطی(مور دمطالعه: شهرستا نهای بیرجند و خوسف)جواد میکانیکی - مرتضی اسمعیل نژاد - محمد اکبر پورپژوهش‌های روستایی2019
۴مکان یابی تاسیسات و تجهیزات نظامی بر اساس عناصر محیطی مطالعه موردی: سواحل دریای عمانمرتضی اسمعیل نژاد - محمدرضا پودینه: - سهراب قائدی: - محمدعلی شیرازیتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی2021
۵تحلیل الگوی فضایی مسکن روستایی مناطق خشک با شرایط اقلیمی (مطالعۀ موردی: استان سیستان و بلوچستان)مرتضی اسمعیل نژاد - صادق کریمیکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی2020
۶همدیدنگری و پهنه‌بندی فضایی مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی)مرتضی اسمعیل نژاد - صادق کریمی - مصطفی خبازیجغرافیای طبیعی2019
۷Wind Energy Potential for Providing Small Wind Energy Systems to Generate Electricity in Residential and Agricultural Areas in Southeastern Iranمرتضی اسمعیل نژادenvironmental energy and economic research2021
۸IDENTIFICATION OF THE GEOTOURISM POTANTIAL OF AFGHANITAN, A CASE STUDY: BAMIYAN COUNTRYمرتضی اسمعیل نژادGeojournal of Tourism and Geosites0
۹شناخت اداراک و سازگاری زعفران کاران دشت کاشمر با تغییرات اقلیمیمرتضی اسمعیل نژادزراعت و فناوری زعفران1397
۱۰ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی(موردمطالعه استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی, مرتضی اسمعیل نژاد, خلیل خزا ئیپژوهشنامه جغرافیای انتظامی1397
۱۱ارزیابی پیامدهای اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندانمحمد اکبر پور, جواد میکانیکی, محمود فال سلیمان, مرتضی اسمعیل نژادجغرافیا1397
۱۲مدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر پراکندگی مکانی کشت زعفران برای دورههای آینده (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)مرتضی اسمعیل نژاد, عباس خاشعی سیوکیپژوهش های زعفران1397
۱۳زمانبندی سفر در گردشگری شهری بر مبنای متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی شهرهای استان سیستان و بلوچستان)مرتضی اسمعیل نژاد, صادق کریمی, فهیمه شهرکیگردشگری شهری1397
۱۴ارزیابی توان های اقلیمی سواحل دریای عمان برای برنامه ریزی گردشگری ساحلیعباس زارع نژاد اشکذی, مرتضی اسمعیل نژادفصلنامه علوم و فناوری دریا1397
۱۵برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان در راستای توانمند نسازی اجتماعات محلیمرتضی اسمعیل نژاد, فهیمه شهرکی, ابراهیم رضاییراهبرد توسعه1396
۱۶ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبیمرتضی اسمعیل نژاد, محمدرضا پودینهمخاطرات محیط طبیعی(مخاطرات محیطی سابق)1396
۱۷واکاوی و رتبه بندی استراتژی های سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی از دیدگاه مردم محلیمرتضی اسمعیل نژاد, بهلول علیجانیتحلیل فضایی مخاطرات محیطی1396
۱۸پناهندگان اقلیمی چالش آینده-مطالعه موردی خراسان جنوبیعیسی ابراهیم زاده, مرتضی اسمعیل نژادجغرافیا و توسعه1396
۱۹تحلیل اثرات اجرای طرحهای هادی در توسعه مناطق روستایی مطالعه موردی روستای خراشاد شهرستان بیرجندمهدیه خراشادی زاده, مرتضی اسمعیل نژادمطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی1395
۲۰بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر زعفرانمرتضی اسمعیل نژادپژوهش های زعفران1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.