حمیدرضا فلاحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶زراعت و اصلاح نباتاتباهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸اگرواکولوژیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۲اکولوژی گیاهان زراعیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

عنوان

سال شروع

سال پایان

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی سرایان، دانشگاه بیرجند

۷/۳/۱۳۹۳

۱۶/۷/۱۳۹۶

عضو حقیقی شورای دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند

۲۲/۳/۱۳۹۸

۲۱/۳/۱۴۰۰

مسئول امور پژوهشی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

۴/۸/۱۴۰۰

۱۷/۲/۱۴۰۱

مسئول گروه پژوهشی گیاه و تنش­های محیطی

۱۷/۱۰/۱۳۹۹

ادامه دارد

استاد مشاور انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات

۱۳۹۷

ادامه دارد

دبیر کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده کشاورزی

۳/۹/۱۴۰۰

۱۷/۲/۱۴۰۱

۱- استاد برگزیده ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه بیرجند در سال ۱۴۰۰

۲- استاد برتر در زمینه راهنمایی دانشجویان غیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در سال ۱۴۰۰

۳- استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۸

۴- پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۸

۵- پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۵

۶- انتخاب کتاب "اصول و مبانی ترسیب کربن" به عنوان کتاب سال دانشجوبی در سال ۱۳۹۵

اکولوژی گیاهی- کشاورزی پایدار- کشاورزی ارگانیک

تولید گیاهان دارویی- کشاورزی ارگانیک- کشاورزی پایدار- اکولوژی

سوابق پژوهشی

1- فلاحی، ح.ر. 1396. اصول و مبانی ترسیب کربن. 28 آذرماه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند (سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش).

2- فلاحی، ح.ر. 1397.  اثر تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی. 10 آذرماه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند (سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش).

3- فلاحی، ح.ر. 1399. اثر برخی عملیات قبل و پس از برداشت بر کیفیت کلاله زعفران. 19 آذرماه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند (سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش).

4- فلاحی، ح.ر. 1399. ارزیابی تغییرات کیفی زعفران ارگانیک و غیرارگانیک تحت تاثیر برخی فرایندهای پس از برداشت. 25 آذرماه 1399. برگزارکننده: پژوهشکده زعفران.

5- فلاحی، ح.ر. 1399. دانش فنی تولید زعفران با تاکید بر یافته­های تحقیقاتی. 26 آذرماه 1399. برگزارکننده: پژوهشکده زعفران

6- فلاحی، ح.ر. 1399. به­زراعی زعفران بر مبنای یافته­های تحقیقاتی. 11 دی ماه 1399. برگزارکننده: پژوهشکده زعفران

7- فلاحی، ح.ر. 1400. چالش­های تولید زعفران در محیط کنترل شده. 17 فروردین 1400. برگزارکننده: انجمن های علمی دانشجویی با همکاری پژوهشکده زعفران و دانشگاه بیرجند.

8- فلاحی، ح.ر.، بهدانی، م.ع. 1400. الزامات و مقررات تولید و فرآوری زعفران به روش ارگانیک. 25 آبانماه 1400. برگزارکننده: دانشگاه گناباد (ششمین همایش ملی زعفران)

9- فلاحی، ح.ر. 1400. اثر تغییر اقلیم بر زعفران و ارایه راهکارهای سازگاری. 20 آذرماه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند (سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش).

10- فلاحی، ح.ر. 1402. گیاه­شناسی، خاستگاه و پراکنش زعفران. 25 مرداد 1402. اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز (مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز).

11- فلاحی، ح.ر. 1402. اکولوژی و سازگاری فرهنگی تولید زعفران. 25 مرداد. اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز (مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز).

12- فلاحی، ح.ر. 1402. مدیریت آبیاری مزارع زعفران. 26 مرداد. اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز (مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز).

13- فلاحی، ح.ر. 1402. مدیریت تغذیه­ای مزارع زعفران. 26 مرداد. اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز (مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز).

14- فلاحی، ح.ر. 1402. آشنایی با استانداردها و مراحل اخذ مجوز تولید زعفران ارگانیک. 26 مرداد. اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز (مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز).

15- فلاحی، ح.ر. 1402. قوانین و مقررات تولید زعفران ارگانیک. 27 مرداد. اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز (مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز).

16- Fallahi, H.R. Saffron Adaptability Approaches to Climate Change. 2021. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology. 7 November.

ردیف نام همایش محل برگزاری تاریخ برگزاری نقش در همایش
۱ پنجمین همایش ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه آبان ۱۳۹۷ عضو کمیته علمی همایش
۲ نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار انجمین علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا (همدان) بهمن ۱۳۹۷ عضو کمیته علمی همایش
۳ ششمین همایش ملی زعفران مجتمع آموزش عالی گناباد آبان ۱۴۰۰ عضو کمیته علمی همایش
۴ نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی دانشگاه بیرجند خرداد ۱۴۰۰ عضو کمیته علمی همایش
5 پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه تربت حیدریه مهر 1402 عضو کمیته علمی همایش

 

دبیر تخصصی مجله پژوهش­های زعفران

.