حمیدرضا فلاحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶زراعت و اصلاح نباتاتشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸اگرواکولوژیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۲اکولوژی گیاهان زراعیفردوسی مشهد

سوابق اجرایی

سابقه اجرایی

سال شروع

سال پایان

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی سرایان (دانشگاه بیرجند)

۱۳۹۳

۱۳۹۶

عضو حقیقی شورای دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند ۱۳۹۸ ادامه دارد
مشاور انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند ۱۳۹۷ ادامه دارد
 

۱- استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۸

۲- پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۸

۳- پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۵

۴- انتخاب کتاب "اصول و مبانی ترسیب کربن" به عنوان کتاب سال دانشجوبی در سال ۱۳۹۵

اکولوژی گیاهی- کشاورزی پایدار- کشاورزی ارگانیک

تولید گیاهان دارویی

سوابق پژوهشی

ردیف نام همایش محل برگزاری تاریخ برگزاری نقش در همایش
1 پنجمین همایش ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه آبان 1397 عضو کمیته علمی همایش
2 نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار انجمین علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا (همدان) بهمن 1397 عضو کمیته علمی همایش
         

 

.

.