محمد حجی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷جغرافیای انسانیدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۹۰جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشگاه بیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۶جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیاهیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • دبیر تخصصی فصلنامه علمی توسعه فضاهای پیراشهری (از ۱۳۹۷)
 • نایب رئیس انجمن جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی ایران شعبه خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۷)
 • مسئول گروه پژوهشی مطالعات روستایی خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۸)
 • عضو تیم اجرایی رصد سند چشم انداز پنج ساله دانشگاه بیرجند (از سال ۱۳۹۸)
 • مدیر گروه جغرافیای دانشنامه دفاع مقدس استان خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۹)
 • دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند (از سال ۱۳۹۹)
 • مدیر داخلی نشریه علمی روستا و توسعه پایدار فضا (از سال ۱۳۹۹)
 • مدیر مسئول نشریه مدیریت سبز و توسعه (از سال ۱۴۰۰)
 • جغرافیای اقتصادی
 • اقتصاد و توسعه روستایی
 • گردشگری
 • اصول و روش­ های برنامه­ ریزی مکانی - فضایی
 • تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
 • مدیریت سکونتگاه های روستایی
 • کاربرد GIS در برنامه­ ریزی مکانی
 • آمار و احتمالات در علوم اجتماعی
 • محیط زیست