محمد حجی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷جغرافیای انسانیدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۹۰جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشگاه بیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۶جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیاهیأت علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

- عضو تیم اجرایی رصد سند چشم انداز پنج ساله دانشگاه (۱۴۰۲-۱۳۹۸)

- مدیر گروه جغرافیای دانشنامه دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

 • مسئول گروه پژوهشی مطالعات روستایی خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۸)
 • دبیر تخصصی نشریه توسعه فضاهای پیراشهری (از سال ۱۳۹۷)
 • نایب رئیس انجمن جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی ایران شعبه خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۷)
 • مبانی جغرافیای اقتصادی
 • جغرافیای اقتصادی ایران
 • اقتصاد روستایی ایران
 • توسعه اقتصادی روستایی
 • گردشگری روستایی
 • اصول و روش­ های برنامه­ ریزی روستایی
 • برنامه ریزی روستایی در ایران
 • مدیریت روستایی
 • روابط متقابل شهر و روستا
 • شهرنشینی و دگرگونی در نواحی روستایی
 • جایگاه روستا در مطالعات و برنامه­ ریزی منطقه ­ای
 • نقشه خوانی
 • مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • کاربرد GIS در برنامه­ ریزی روستایی
 • تحلیل فضایی
 • آمار و احتمالات برای جغرافیا
 • محیط زیست و حقوق آن
 • جغرافیای جمعیت ایران