محمد حجی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷جغرافیای انسانیدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۹۰جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشگاه بیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۶جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیاهیأت علمیپیمانیتمام وقت۰

سوابق اجرایی

 • دبیر تخصصی فصلنامه علمی توسعه فضاهای پیراشهری (از ۱۳۹۷)
 • نایب رئیس انجمن جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی ایران شعبه خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۷)
 • مسئول گروه پژوهشی مطالعات روستایی خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۸)
 • عضو تیم اجرایی رصد سند چشم انداز پنج ساله دانشگاه بیرجند (از سال ۱۳۹۸)
 • مدیر گروه جغرافیای دانشنامه دفاع مقدس استان خراسان جنوبی (از سال ۱۳۹۹)
 • دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند (از سال ۱۳۹۹)
 • مدیر داخلی نشریه علمی روستا و توسعه پایدار فضا (از سال ۱۳۹۹)
 • جغرافیای اقتصادی
 • اقتصاد و توسعه روستایی
 • گردشگری
 • اصول و روش­ های برنامه­ ریزی مکانی - فضایی
 • تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
 • مدیریت سکونتگاه های روستایی
 • کاربرد GIS در برنامه­ ریزی مکانی
 • آمار و احتمالات در علوم اجتماعی
 • محیط زیست

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸ ۸ --۱۰ ۱۰ --۱۲ ۱۲ --۱۴ ۱۴ --۱۶ ۱۶ --۱۸ ۱۸ --۲۰
شنبه   رفع اشکال  محیط زیست و حقوق آن(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج جغرافیای گردشگری(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج شورای راهبری مدیریت سبز  مطالعه و تحقیق  
یک شنبه   شورای راهبری مدیریت سبز  شورای راهبری مدیریت سبز  جلسه گروه  راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی  اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج توسعه روستایی مشارکتی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج
دوشنبه   رفع اشکال  توسعه اقتصادی روستایی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج امور اجرایی فصلنامه گروه  شورای راهبری مدیریت سبز  مطالعه و تحقیق  
سه شنبه   رفع اشکال  شورای راهبری مدیریت سبز  شورای راهبری مدیریت سبز  شورای راهبری مدیریت سبز  جغرافیای اقتصادی ایران(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج جغرافیای اقتصادی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج
چهارشنبه   امور اجرایی فصلنامه گروه  شورای راهبری مدیریت سبز  امور همایش ملی مدیریت سبز   راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی  انجام طرح پژوهشی   
پنج شنبه