مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجندمحمد حجی پور - حمدالله سجاسی قیداری - حمید خیرآبادی - حمیده محمودیمسایل اجتماعی ایران2020
۲واکاوی موانع پایداری تولید روستایی در بخش مرکزی شهرستان بشرویهمحمد حجی پور - جواد کریمی پورروستا و توسعه پایدار فضا2021
۳تحلیل مکانی ـ فضایی سرمایه های معیشتی پیراشهر بیرجندمحمد حجی پورتوسعه فضاهای پیراشهری2021
۴تحلیل اثرات شهرگرایی بر تغییر و تحولات سبک زندگی زنان روستایی مورد شناسی: شهرستان الشترمحمد حجی پور - احمد رومیانی - معصومه نظری شیخی - سمیه حق نظری - هادی نیازیجغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای2021
۵تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبیمحمد حجی پور - جواد کریمی پور - گلسار حجی پور - فاطمه نعمتی جوزقانیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2020
۶اقتصادسیاسیِ افول دامداری در ایرانمحمد حجی پور - فرهاد جواناقتصاد فضا و توسعه روستایی2020
۷تولید سرمایه و آسیب محیط زیست مناطق ایرانمحمد حجی پور- وحید ریاحی- گلسار حجی پورفصلنامه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی1398
۸سیاست های تعدیل ساختاری و دگردیسی اقتصاد روستایی در ناحیه رضوانشهرفرهاد عزیزپور- فرهاد جوان- محمد حجی پورفصلنامه جغرافیای انسانی1398
۹نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایرانحسن افراخته- محمد حجی پور- فرهاد جوانفصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1397
۱۰الگوی میان کنش کارکرد سازمانهای مردم نهاد با حکمروایی مطلوب روستایی- نمونه: دشت حسین‌آباد غیناب در شهرستان سربیشهسیدحسن مطیعی لنگرودی- محمد حجی پورفصلنامه جغرافیا و توسعه1397
۱۱اقتصاد زباله ای در روستاهای پیراشهری جنوب تهرانحسن افراخته- محمد حجی پورفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی1396
۱۲آمایش اکولوژیکی مکان در راستای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی - مورد: کاشت پسته در شهرستان نهبندانمجتبی قدیری معصوم- محمد حجی پورمجله آمایش جغرافیایی فضا1395
۱۳تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در ریسک پذیری و کارآفرینی جوانان روستاییمجتبی قدیری معصوم- محمد حجی پور- هادی قراگوزلو- محمدرمضان جورنبیانمجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی1395
۱۴برآورد و سنجش رابطه اثرگذاری گردشگری با کاهش فقر در مناطق روستایی- مطالعه موردی: روستاهای چنگوره و اسماعیل آباداحمد رومیانی- جمشید عینالی- مرضیه هادی پور- محمد حجی پورفصلنامه فضای گردشگری1395
۱۵پایش سکونتگاه های روستایی پراکنده و کوچک در راستای طرح های ساماندهی؛ مورد مطالعه دهستان شوسف شهرستان نهبندانمحمود فال سلیمان- حجت ا... صادقی- محمد حجی پورفصلنامه مسکن و محیط روستا1395
۱۶واکاوی تحولات کالبدی و کارکردی مساکن روستایی (نمونه موردی: ناحیه شاسکوه - شهرستان قاینات)مفید شاطری- محمد حجیپور- پریسا آقاجان پورفصلنامه مسکن و محیط روستا1395
۱۷برنامه ریزی استراتژیک بخش های اقتصادی در راستای توسعه منطقه ای با بهره گیری از مدل SWOT (مطالعه موردی بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی)محمود فال سلیمان- محمد حجی پورفصلنامه مسکن و محیط روستا1394
۱۸بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار (مورد دشت سهل آباد)حسن افراخته- محمد حجی پور- احمد رومیانیفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1394
۱۹اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه ای ایرانحسن افراخته- محمد حجی پورفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی1394
۲۰تحلیل فضایی- زمانی مدیریت مخاطرات آنتروپوژنیکی معادن در ایرانمحمود فال سلیمان- محمد حجی پورفصلنامه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی1394
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.