مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱اثرات یکپارچهسازی اراضی در روستای مهدیآباد شهرستان قایناتمحمد حجی پور,محمود فال سلیمان,مفید شاطری,غزل انصاریدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۲تئوری بنیادی توسعه وقف در خراسان جنوبیسمیراء پور,مفید شاطری,محمد حجی پور,نفیسه سادات صدراولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۳گروه های توسعه روستایی و بازتولید اشتغال در فضا (مورد مطالعه: سکونتگاه های پروژه RFLDL در شهرستان سرایان)محمد حجی پور,محمود فال سلیمان,سیده فاطمه رفیعی,محمد عباسیهمایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی2021-02-17
۴بازتاب توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی شهرستان طبسمحمد حجی پور,محمود فال سلیمانهمایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی2021-02-17
۵نقش زرشک در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان بیرجندمحمد حجی پور,محمود فال سلیماندومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۶واکاوی موانع توسعه انرژی پایدار در سکونتگاه¬های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای نمونه دشت بیرجند)محمد حجی پوراولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست2021-09-15
۷سیاست های توسعه و انرژی های پایدار در روستاهای ایران (تحلیل محتوای برنامه های پنج ساله پس از انقلاب)محمد حجی پور,محمود فال سلیمانهشتمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران2021-03-13
۸اقتصاد دانش بنیان و خلق سرمایه در کشورهای اسلامیمحمد حجی پورششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام2020-12-17
۹آب بری تولید ثروت در مناطق ایرانمحمد حجی پوراولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی2020-09-01
۱۰توپوگرافی تسهیلات بانکی در جغرافیای ایرانمحمد حجی پور,راضیه آرزومندان,فاطمه قاسمیدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۱۱جغرافیای سپرده گذاری در اقتصاد فضای ایرانمحمد حجی پور,محمود فال سلیمان,جواد کریمی پوردومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۱۲دیالکتیک وقف و توسعه با تأکید بر فضای روستاییمحمود فال سلیمان,محمد حجی پور,راضیه آرزومندان مفرداولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۱۳بسترهای توسعه وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیمحمود فال سلیمان,محمد حجی پور,راضیه آرزومندان مفرداولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۱۴تحلیل راهبردی گروه های مردم نهاد در نواحی روستائی شهرستان سربیشهمحمود فال سلیمان,محمد حجی پور,گلسار حجی پوردومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران2019-02-17
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.