سمیه حمیدی

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبهمطالعه در حیطه روانشناسی سیاسی بررسی داوری مقاله یا پایان نامه حضور در اتاق مبانی روانشناختی سیاست(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمطالعه مباحث روز نگارش مقاله تهیه محتوای درسی 
یک شنبهمطالعه در زمینه جامعه شناسی سیاسی مطالعه در زمینه روش شناسی جلسه گروه یا جلسات علمی دانشگاه یا انجام کارهای محوله گروه حضور در اتاق مطالعه پیرامون پایان نامه دانشجویان بررسی پایان نامه های دانشجویان مطالعه اخبار روز ایران و جهان 
دوشنبهمطالعه در حوزه روش پژوهش بررسی پروپوزال های کلاسی دانشجویان حضور در اتاق روش پژوهش در علوم سیاسی (۲)(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمطالعه در مورد روانشناسی سیاسی تهیه محتوای درسی نگارش مقاله 
سه شنبهمطالعه در مورد جامعه شناسی سیاسی رفع اشکال سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم وتاثیر انقلاب اسلامی بر آنها(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوججامعه شناسی سیاسی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجتهیه محتوای درسی مطالعه درباره جنبش های اسلامی اصلاح نگارش های دانشجویان 
چهارشنبهمطالعه در مورد جنبش های اسلامی مطالعه درمورد روش تحقیق در علوم سیاسی روش تحقیق در علوم سیاسی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوججامعه شناسی سیاسی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجتصیح نگارش های دانشجویان کلاس سمینار جنبش های اسلایم در قرن بیستم و تاثیر سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم وتاثیر انقلاب اسلامی بر آنها(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS)* شروع فردتهیه محتوای درسی 
پنج شنبهمطالعه در حوزه روش شناسی بررسی پایان نامه دانشجویان مطالعه در حیطه جامعه شناسی سیاسی ایران نگارش مقاله تهیه محتوای درسی حضوریا مطالعه وبینارهای انلاین تخصصی مطالعه در زمینه نوسازی سیاسی