مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی )مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی و سوریه)سمیه حمیدی - زینب قاسمیمطالعات بیداری اسلامی2021
۲حکومت¬مندی مدرن در اندیشه میرزاآقاخان¬کرمانی؛ بنیادها و بایسته¬هاسمیه حمیدی - بیگم ناصریمطالعات ایرانی2020
۳بن مایه های حکومت مندی دینیحسین فرزانه پور - سمیه حمیدینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان2019
۴بن مایه های حکومت مندی دینیحسین فرزانه پور - سمیه حمیدینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان2019
۵بن مایه های حکومت مندی دینیحسین فرزانه پور - سمیه حمیدی - بیگم ناصرینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان2019
۶بن مایه های حکومت مندی دینیحسین فرزانه پور - سمیه حمیدی - بیگم ناصرینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان2019
۷سیاست خارجی دست نشانده و فروپاشی رژیم پهلوی واکاوی برداشت شاه از نقش ملیسمیه حمیدی - جواد شایسته رادتاریخ روابط خارجی2019
۸انگاره های حکومت مندی مدرن در دوره پیشامشروطه با تاکید بر رساله کشف الغرایب مجدالملک سینکیبیگم ناصری - سمیه حمیدیتاریخ نامه ایران بعد از اسلام2019
۹واکاوی تاثیرات نوسازی دولتی بر وضعیت سیاسی اجتماعی زنانسمیه حمیدیمطالعات تاریخی جهان اسلام2018
۱۰واکاوی تاثیرات نوسازی دولتی بر وضعیت سیاسی اجتماعی زنانسمیه حمیدی - ناصر یوسف زهیمطالعات تاریخی جهان اسلام2018
۱۱بررسی تطبیقی مفهوم حقوق بشر در اندیشه سیاسی امام خمینی و ابوالعلی مودودیسمیه حمیدی - فاطمه کامرانیپژوهشنامه انقلاب اسلامی2018
۱۲خوانش عرفانی از امر سیاسی در الهیات سیاسی معاصر با تاکید بر اندیشه اریک وگلینسمیه حمیدیمعرفت ادیان1397
۱۳واکاوی مفهوم حقوق بشر در نواندیشی دینی معاصر بررسی تطبیقی اندیشه امام خمینی و ابوالاعلی مودودیسمیه حمیدی, فاطمه کامرانیپژوهشنامه انقلاب اسلامی1397
۱۴مقایسه تاثیر سیر تحول فکری- تشکیلاتی بر کنشگری حزب الله لبنان و اخوان المسلمین مصرسمیه حمیدی, پیمان زنگنهدانش سیاسی1396
۱۵واکاوی خاستگاه وکارکردهای نشان های دولتی عصر قاجارزهرا علیزاده بیرجندی, سمیه حمیدی, الهام ملک زادهجستارهای تاریخی1396
۱۶بازکاوی روانشناختی کنش گروه های سلفی تکفیری مطالعه موردی داعشپیمان زنگنه, سمیه حمیدیفصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام1396
۱۷تبارشناسی دگرستیزی گروههای افراطی وتکفیری گذار از دیگر دگرسازی به خود دگرسازیسمیه حمیدی, پیمان زنگنهپژوهش های راهبردی سیاست1396
۱۸کنکاشی بر مناسبات نهاد دانش و قدرت در دوره صفوی با تاکید بر روابط علما و پادشاهانسمیه حمیدی, پیمان زنگنهفصلنامه سیاست1396
۱۹چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاورسمیه حمیدی, هاشم قادریدولت پژوهی1396
۲۰نقش بازی بزرگ در شکنندگی تعاملات خارجی دولت قاجار مطالعه موردی افغانستان 1856-1794سمیه حمیدی, ناصر یوسف زهیتاریخ روابط خارجی1396
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.