برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان جنبش های اسلامی معاصر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 10
عنوان روش پژوهش در علوم سیاسی (۱)(۲.۰۰)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10-12
عنوان جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جنبش های اسلامی معاصر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش پژوهش در علوم سیاسی (1)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار تحولات سیاسی خارجی ایران از تاسیس سلسله قاجار یه تا شهریور 1320
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روان شناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی و بصری ۳
عنوان سمینار تحولات سیاسی خارجی ایران از تاسیس سلسله قاجار یه تا شهریور ۱۳۲۰
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد۴
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی و بصری ۳
عنوان تئوریهای انقلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۴
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۳۰۴، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۲
عنوان سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از ۱۲۲۴ ت۱۳۵۷
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم وتاثیر انقلاب اسلامی بر آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ارشد۴، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴
عنوان روان شناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان تئوریهای انقلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان روانشناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از ۱۲۲۴ ت۱۳۵۷
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان سمینار تحولات سیاسی خارجی ایران از تاسیس سلسله قاجار یه تا شهریور ۱۳۲۰
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۷، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم وتاثیر انقلاب اسلامی بر آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲
عنوان روان شناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از ۱۲۲۴ ت۱۳۵۷
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲
عنوان سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم وتاثیر انقلاب اسلامی بر آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۴
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴
عنوان روان شناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان روابط خارجی ایران با قدرتهای بزرگ از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۴
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان تئوریهای انقلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹
عنوان جغرافیا ی مرز با تاکید بر مرزهای ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه جغرافیا
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ۲
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۱
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۳، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۳
عنوان سمینار جنبشهای اسلامی در قرن بیستم وتاثیر انقلاب اسلامی بر آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۱
عنوان اصول روابط بین الملل ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان تئوریهای انقلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از ۱۲۲۴ ت۱۳۵۷
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۱
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه حذف
عنوان اصول روابط بین الملل( ب )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان روان شناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۳۰۸، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان انقلاب اسلامی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان سیاست وحکومت در خاورمیانه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان اصول روابط بین الملل ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان تئوریهای انقلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی جامعه شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۲، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۲، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان اصول روابط بین الملل ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان حقوق بین الملل عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان تئوریهای انقلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان جامعه شناسی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان سیاست وحکومت در ایالات متحده امریکا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۶، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق بین الملل عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: بصری ۲
عنوان جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیاست وحکومت در ایالات متحده امریکا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان جامعه شناسی حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶
عنوان سیاست وحکومت در خاورمیانه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان نوسازی و دگرگونی سیاسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۳۰۲