مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱پیوند تاریخ نگاری و نثر علمی در عصر مغولسمیه حمیدی - اکرم ناصری - زینب رضاییهمایش ملی زبان ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر2019-03-07
۲نقش مدرسه شوکتیه در گسترش فرهنگ دانشگاهی در شهربیرجندسمیه حمیدی - بیگم ناصری - اکرم ناصریدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی2019-11-27
۳مدارس عالی زمینه¬ساز اندیشه تأسیس دانشگاه در دوره پهلوی اولسمیه حمیدی - بیگم ناصری - اکرم ناصریدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی2019-11-27
۴نقش دارالفنون در گسترش فرهنگ علمی در عصر ناصریسمیه حمیدی - اکرم ناصری - بیگم ناصریدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی2019-11-27
۵نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه علامه طباطباییسمیه حمیدی - بیگم ناصریهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطبایی2019-11-20
۶بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه ¬سیاسی علامه طباطبایی و جان¬رالزسمیه حمیدی - مهتاب دهقانیهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطبایی2019-11-20
۷قایسه مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی ابن¬سینا و علامه طباطباییسمیه حمیدی - بیگم ناصریهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطبایی2019-11-20
۸کنکاشی بر جایگاه وقف در ساختار دولت صفویسمیه حمیدی - سمیه دادوند - احمدرضا حمیدیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۹واکاوی اثرات اقتصادی سنت وقف بر گسترش فرهنگ و تمدن اسلامیسمیه حمیدی - محمد علی تابعی - سکینه شبانیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۱۰تاثیر سیاست های دولت بر معماری مساجد عصر صفویسمیه حمیدی - سمیه دادوند - اکرم ناصریچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران2019-10-23
۱۱بازنمایی جاذبه های گردشگری کویر ایران در گزارش سیاح اتریشی آلفونس گابریلسمیه حمیدی - مهتاب دهقانی - اکرم ناصریاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت: فرصت های محلی و بین المللی2019-05-01
۱۲جاذبه های گردشگری کویر لوت در گزارش سیاحان خارجی بازخوانی سفرنامه سیاح سوئدی سون هدینسمیه حمیدی - اکرم ناصری - بیگم ناصریاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت2019-05-01
۱۳اثرات توسعه گردشگری کویر بر امنیت خراسان جنوبی موانع و فرصت هاسمیه حمیدی - مهتاب دهقانیاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت: فرصت های محلی و بین المللی2019-05-01
۱۴واکاوی سویه های هویتی در کتب درسیسمیه حمیدیهمایش ملی زبان ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر2019-03-07
۱۵تاثیر الگوی سدسازی بر مناسبات ایران و همسایگاناحمد بخشی - سمیه حمیدی - فاطمه اشرفی گلهمایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب آسیا2018-02-27
۱۶تاثیر هیدروپلیتیک هیرمند بر روابط خارجی افغانستان و ایران_1979-1919)احمد بخشی - سمیه حمیدی - فاطمه اشرفی گلهمایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب آسیا2018-02-27
۱۷واکاوی موانع اجرایمعاهدات حاکم بر رودخانه های مرزی( مطالعه موردی هیرمند)احمد بخشی - سمیه حمیدی - فاطمه اشرفی گلهمایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب آسیا2018-02-27
۱۸خوانش درون متنی از امر سیاسی در فقه شیعی دوره میانه با تاکید بر دوره ایلخانیپیمان زنگنه - سمیه حمیدینشست زمینه های رشد و شکوفایی فرهنگ شیعی در ایران یش از عصر صفوی2017-12-04
۱۹تاثیر دیپلماسی فرهنگی در هم افزایی قدرت نرم ایران مطالعه موردی آذربایجانسمیه حمیدی - فاطمه اشرفی گلدومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان2017-10-19
۲۰تاملی بر الگوی کشورداری در سیاست نامه خواجه نظام الملکسمیه حمیدی، پیمان زنگنههمایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی1397/08/30 - 1397/08/30
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.