مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تاثیر الگوی سدسازی بر مناسبات ایران و همسایگاناحمد بخشی,سمیه حمیدی,فاطمه اشرفی گلهمایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب آسیا2018-02-27
۲تاثیر هیدروپلیتیک هیرمند بر روابط خارجی افغانستان و ایران_1979-1919)احمد بخشی,سمیه حمیدی,فاطمه اشرفی گلهمایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب آسیا2018-02-27
۳واکاوی موانع اجرایمعاهدات حاکم بر رودخانه های مرزی( مطالعه موردی هیرمند)احمد بخشی,سمیه حمیدی,فاطمه اشرفی گلهمایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب آسیا2018-02-27
۴تحلیل گفتمان مفهوم مردم سالاری دینی از منظر خبرگان قانون اساسیمسلم خسروی زارگز,حسین فرزانه پور,سمیه حمیدیسومین همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی2013-12-17
۵باز خوانش رفتار پارادوکسیکال امارات متحده عربی در طرح مساله جزایر سه گانه ایرانیحسین فرزانه پور,مسلم خسروی زارگز,سمیه حمیدینهمین همایش ملی خلیج فارس2013-05-06
۶بررسی چالش های حقوق شهروندی در ایران بعد ازانقلاب اسلامیسمیه حمیدی,ریحانه نورمحمدی,حسین فرزانه پوردومین همایش انقلاب اسلامی ؛ کارآمدی، فرصتها و چالشها2021-07-18
۷تاملی بر الگوی کشورداری در سیاست نامه خواجه نظام الملکپیمان زنگنه,سمیه حمیدیهمایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی2018-11-21
۸حضور امنیتی داعش در افغانستان پیامدها و راهکارهاسمیه حمیدی,پیمان زنگنهدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران2018-04-17
۹ترجمه واژگانی به مثابه بومی سازی هجمه های زبانی جهانی شدن مطالعه موردی واژه گزینی دفترهای اول، دوم و سوم فرهنگستان زبان و ادب فارسیسمیه حمیدی,مسلم خسروی زارگزنهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی2018-03-07
۱۰تاثیر الگوی سدسازی بر مناسبات ایران با همسایگان مطالعه موردی هریررودسمیه حمیدی,فاطمه اشرفی گل,احمد بخشیهمایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب آسیا2018-02-27
۱۱خوانش درون متنی از امر سیاسی در فقه شیعی دوره میانه با تاکید بر دوره ایلخانیپیمان زنگنه,سمیه حمیدینشست زمینه های رشد و شکوفایی فرهنگ شیعی در ایران یش از عصر صفوی2017-12-04
۱۲فرجام دولت در پسا مارکسیسم بازخوانی آرای اسلاوی ژیژکپیمان زنگنه,سمیه حمیدیهمایش ملی دولت پژوهی-واکاوی های نظری-کاربردی و آسیب شناختی2017-02-28
۱۳توافق برجام مکانیزم تعدیل کننده و آشوب زدا در فرآیند ماراتن هسته ایپیمان زنگنه,سمیه حمیدیهمایش ملی توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های روبرو2016-11-09
۱۴چگونگی بازتولید انگاره های فلسفی یونان باستان در اندیشه سیاسی فارابیسمیه حمیدی,پیمان زنگنه,حسین فرزانه پورهمایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای2016-05-11
۱۵شالوده شکنی دیپلماسی پیامبر رویکردی آرمانگرایانه بر بنیانی واقع گراسمیه حمیدی,پیمان زنگنه,قاسمی زینبسیره پیامبر رحمت با مخالفانش2015-12-29
۱۶امکان سنجی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت میکروناسیونالیسم قومی در فرآیند جهانی شدن ( مطالعه موردی قومیت کرد )پیمان زنگنه,سمیه حمیدی,قاسمی زینبهشتمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران2015-10-12
۱۷توسعه انسانی و بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت انسانی(مطالعه موردی کشورهای افغانستان و پاکستان)سمیه حمیدی,مسلم خسروی زارگز,حسن پور حسیندومین کنفرانس بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا2015-04-22
۱۸بررسی تاثیر گسترش جریانهای نو سلفیسم بر امنیت انسانیمسلم خسروی زارگز,سمیه حمیدیدومین کنفرانس بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا2015-04-22
۱۹زبان و امر سیاسی در شعر شاملومسلم خسروی زارگز,سمیه حمیدیهمایش ملی ادبیات و زبان شناسی2014-10-22
۲۰واکاوی مفهوم قدرت سیاسی از منظر ادب نامه حکیم نزاری قهستانی از زین به زمینمسلم خسروی زارگز,سمیه حمیدی,حسین فرزانه پورهمایش ملی نقد و تحلیل زندگی شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی2014-05-21
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.