مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارائة مدل احتمالاتی دومرحله ای مقید به ریسک برای برنامه ریزی ریزشبکه های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضامصطفی واحدی پوردهرائی - هما رشیدی زاده کرمانی - حمیدرضا نجفیهوش محاسباتی در مهندسی برق2019
۲Voltage unbalancing reduction in a stand-alone ac-dc hybrid microgrid based on floating compensation referenceحسین الیاسی - سیدحسین طباطبائی - حمیدرضا نجفیinternational journal of industrial electronics control and optimization2020
۳Design and construction of a digital solar array simulator with fast dynamics and high performanceمحمدعلی شمسی نژاد - محمد فراهانی - حمیدرضا نجفیSolar Energy2020
۴Reintegration-based controlled islanding considering fast and slow active/ reactive corrective actions to enhance frequency and transient voltage stabilitiesحمیدرضا نجفی - محمد قمصری یزدل - نیما امجدیElectric Power Systems Research1921
۵یک روش بهینه برای تعیین وضعیت اتصال ریزشبکه به شبکه سراسری با استفاده از اطلاعات محلیحمیدرضا نجفی - نادر هاتفی ترشیزی - عباس صابری نوقابیمهندسی برق دانشگاه تبریز2020
۶An adaptive characteristic for overcurrent relays considering uncertainty in presence of distributed generationحمیدرضا نجفی - نادر هاتفی ترشیزی - عباس صابری نوقابی - جواد سادهInternational Journal of Electrical Power and Energy Systems2021
۷Incorporating energy storage and demand response into intentional controlled islanding using time decompositionحمیدرضا نجفی - محمد قمصری یزدل - نیما امجدیInternational Transactions on Electrical Energy Systems2020
۸Wind farm incorporation in reliability assessment of power systems from the viewpoint of reactive power managementحمیدرضا نجفی - علی حشمتیJournal of Energy Management and Technology2020
۹Presenting a new structure for interlinking converter in hybrid AC-DC microgrids to improve voltage qualityحسین الیاسی - سیدحسین طباطبائی - حمیدرضا نجفی - علیرضا جلیلیانJournal of Energy Management and Technology2020
۱۰ارایه ی یک مدل دو سطحی برای برنامه ریزی تجمیگر خودروهای الکتریکی در فضای رقابتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت هاهما رشیدی زاده کرمانی, مصطفی واحدی پور دهرائی, حمید رضا نجفیکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران1397
۱۱طراحی حفاظت نیروگاههای خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله های صاعقه گیررضا شریعتی نسب, بهزاد کرمانی کوشه, حمید رضا نجفیمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز1397
۱۲مدل سازی و تحلیل حالت گذرای ناشی از برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه در سیستم های فتوولتائیکرضا شریعتی نسب, بهزاد کرمانی کوشه, حمید رضا نجفیمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز1396
۱۳برنامه ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمندمحمد رضا آقاابراهیمی, مهدی تورانی, حمید رضا نجفیمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز1396
۱۴برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروهامحمد رضا آقاابراهیمی, مهدی تورانی, حمید رضا نجفیمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز1395
۱۵حفاظت داخلی سیم پیچ های ترانسفورماتور با استفاده از قرص های اکسیدروی در برابر تنش های گذرارضا شریعتی نسب, حمید رضا نجفی, زین العابدین اجتماعینشریه مهندسی قدرت ایران1394
۱۶حفاظت داخلی سیم پیچی های ترانسفورماتور با استفاده از قرص های اکسید روی در برابر تنش های گذرارضا شریعتی نسب, حمید رضا نجفی, زین العابدین اجتماعینشریه مهندسی قدرت ایران1393
۱۷تنظیم نواحی حفاظتی رله دیستانس با استفاده از مدلسازی بازه ای عدم قطعیت هانادر هاتفی ترشیزی, عباس صابری نوقابی, حمید رضا نجفینشریه مهندسی قدرت ایران1393
۱۸کنترل تطبیقی زاویه گام توربین بادی ا استفاده از مکانیزم یادگیری عاطفی مغز انسانمهدی حیات داودی, محسن فرشاد, حمید رضا نجفی, رضا صداقتی, محمود جورابیانمهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران1392
۱۹برنامهریزی بهینهی انرژی و ذخیرهی یک ریزشبکهی جزیرهای با در نظر گرفتن بارهای پاسخگو و قیود امنیتیمصطفی واحدی پور دهرائی, هما رشیدی زاده کرمانی, حمید رضا نجفیمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
۲۰Novel notions of zero injection property of buses in optimal PMU location with efficient observability enhancement focusing on security conceptsMohammad Ghamsari yazdel, Hamidreza Najafi, Nima AmjadyELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.